Ενιαίο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

Ναυτεμπορική

Ενιαίο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα
Τη δημιουργία Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), αλλά τον νέο μηχανισμό προσδιορισμού του κατώτατου μισθού, που θα τεθεί σε ισχύ από το 2017, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο.
Συγκεκριμένα, στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) εντάσσονται αρχικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ και από 1-1-2014 του ΕΤΑΑ και ΟΓΑ και ενοποιούνται οι κανόνες και οι διαδικασίες είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, με τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου και σταθερού νομικού πλαισίου για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
Με τη δημιουργία ενιαίων κανόνων αναγκαστικής είσπραξης και την απλοποίηση των διαδικασιών, το υπουργείο Εργασίας φιλοδοξεί να επιτύχει την αποτελεσματική είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών και σε σημαντικά μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που ισχύει σήμερα. 
Ειδικότερα, το σχέδιο δράσης για την παρούσα μεταρρύθμιση περιλαμβάνει πέντε επιμέρους στάδια:
1. Την προετοιμασία των υπηρεσιών για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης
2. Την άμεση ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών οργανισμών ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ
3. Την ενδυνάμωση της εισπρακτικής ικανότητας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μέχρι την 1/4/2014
4. Την ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ με αυτή της φορολογικής διοίκησης μέχρι την 1/7/2016
5. Την πλήρη ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών μέχρι την 1/7/2017
Παράλληλα, θεσπίζονται και μέτρα που αφορούν τη δημιουργία Μητρώου Οφειλετών την υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών για την αναζήτηση και την ενημέρωση των οφειλετών, τη στελέχωση του Κ.Ε.Α.Ο. με εξειδικευμένο προσωπικό σε νομικά και οικονομικά θέματα, καθώς και σε θέματα ανάλυσης κινδύνου και πληροφοριακών συστημάτων.
Η δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Οφειλετών θα περιλαμβάνει το ύψος των οφειλών ανά οφειλέτη, την αιτία της οφειλής (για παράδειγμα από ασφαλιστικές εισφορές, κοινωνικούς πόρους, αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις), τη χρονική περίοδο στην οποία αυτές ανάγονται.
Στόχος είναι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί να μπορούν άμεσα να αποκτούν μία συνολική εικόνα του οφειλέτη, ενώ μέσω τεχνικών ανάλυσης κινδύνου θα είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση των οφειλετών και η λήψη στοχευμένων μέτρων προσαρμοσμένων στο οικονομικό προφίλ κάθε οφειλέτη.
Πέραν της δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Οφειλετών, το Κ.Ε.Α.Ο. αναλαμβάνει να ενημερώσει τον οφειλέτη για την ύπαρξη της οφειλής με κάθε πρόσφορο τρόπο (τηλεφωνικά, sms, e-mail, μέσα κοινωνικής δικτύωσης), προχωρά στην έκδοση παραγγελιών κατάσχεσης και υποθηκών και στην προετοιμασία για τη διενέργεια πλειστηριασμών, εντάσσει τους οφειλέτες σε καθεστώς ρύθμισης οφειλής, κατόπιν σχετικής αιτήσεως τους.
Συγχρόνως στο Κ.Ε.Α.Ο. τηρούνται στατιστικά στοιχεία και δείκτες, ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται, ενώ το Κ.Ε.Α.Ο. μπορεί να λαμβάνει οποιοδήποτε μέτρο κριθεί αναγκαίο και το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία και αποτελεσματικότητά του.
Νέος μηχανισμός για τον κατώτατο μισθό από το 2017
Με άλλη διάταξη του πολυνομοσχεδίου, εξειδικεύεται και περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία προσδιορισμού του κατώτατου μισθού, στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού. 
Ο νέος μηχανισμός προβλέπει ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα ορίζεται πλέον από την κυβέρνηση, ύστερα από διαδικασία διαβούλευσης με κοινωνικούς εταίρους και τεκμηριωμένη συνεκτίμηση των πραγματικών δεδομένων της οικονομίας και της απασχόλησης, και όχι με αποκλειστική διμερή συμφωνία των κοινωνικών εταίρων (εργαζομένων και εργοδοτών) όπως στο παρελθόν.