Το ΧΑ ’ανοίγει’ την Εναλλακτική Αγορά

MarketNews

Το ΧΑ

Αν και με ασφυκτικό φορολογικό πλαίσιο, τις πόρτες της Εναλλακτικής Αγοράς ανοίγει το ΧΑ, προσελκύοντας και νέες δυναμικές εταιρείες που ζητούν χρηματοδότηση εν μέσω κρίσης αλλά και τα venture capitals που επενδύουν σε επιχειρήσεις με φιλόδοξα business plans.

Τουλάχιστον, αυτό επιχειρείται με τις νέες τροποποιήσεις στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς που προωθεί το ΧΑ και που πρόκειται να τύχουν τις εγκρίσεως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το επόμενο διάστημα. Την περασμένη Παρασκευή, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε τροποποιήσεις επί των κανόνων λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.), καθώς και επί των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη:

- Την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της επάρκειας της διασποράς, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στην οργανωμένη αγορά.

- Τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο καθεστώς διεξαγωγής των φορολογικών ελέγχων εταιρειών και την ανάγκη διευκόλυνσης της διαδικασίας ένταξης στην αγορά.

- Την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Εταιρειών Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) και την ανάγκη ρύθμισης των προϋποθέσεων ένταξης και υποχρεώσεων των εν λόγω εταιρειών και

- την εναρμόνιση του χρόνου ανακοίνωσης και υλοποίησης εταιρικών πράξεων καθώς και χρηματικών διανομών με τα διεθνή πρότυπα υλοποίησης εταιρικών πράξεων.
Συνοπτικά οι τροποποιήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορούν στα ακόλουθα:

- Τρόπος υπολογισμού κριτηρίου διασποράς

- Τροποποίηση του ποσοστού που πρέπει να κατέχεται από μέτοχο, προκειμένου να προσμετράται στη συνολική διασπορά των μετοχών εταιρείας, από 2% που είναι σήμερα σε 5%, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στην Οργανωμένη Αγορά.
Φορολογικός έλεγχος

- Προσαρμογή των κανόνων της ΕΝ.Α. στις αλλαγές που έχουν επέλθει στον τρόπο διεξαγωγής των φορολογικών ελέγχων και τη διευκόλυνση της διαδικασίας ένταξης, μέσω της παροχής δυνατότητας διεύρυνσης των ανέλεγκτων χρήσεων κατά τη διαδικασία ένταξης στην αγορά, από δύο σε τρεις, υπό την προϋπόθεση ανάληψης τυχόν φορολογικών υποχρεώσεων που θα προκύψουν από την ανέλεγκτη χρήση από τους βασικούς μετόχους και ύπαρξης έκθεσης φορολογικών υποχρεώσεων για την ανέλεγκτη χρήση από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
Ενταξη Εταιρειών Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ)

- Δεδομένου ότι με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, στο πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΕΚΕΣ υπάρχει πλέον υποχρέωση εισαγωγής τους σε Οργανωμένη Αγορά ή ΠΜΔ, ρυθμίστηκαν οι προϋποθέσεις ένταξης τους στην ΕΝ.Α., καθώς και οι υποχρεώσεις τους μετά την ένταξη.
Χρόνος υλοποίησης και ανακοίνωσης χρηματικών διανομών και εταιρικών πράξεων

- Τροποποίηση του χρόνου ανακοίνωσης και υλοποίησης των χρηματικών διανομών και εταιρικών πράξεων της ΕΝ.Α. για την περαιτέρω σύγκλιση προς τα διεθνή Μarket Standards υλοποίησης εταιρικών πράξεων.

- Με τις προτεινόμενες αλλαγές δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία στους χρόνους υλοποίησης των εταιρικών πράξεων και παράλληλα, η ενημέρωση για τις εταιρικές πράξεις εκ μέρους των εκδοτριών γίνεται ταχύτερη.

- Ειδικότερα, ο χρόνος υλοποίησης εταιρικής πράξης, ανά στάδιο, δεν θα ορίζεται υποχρεωτικά σε ορισμένη ημέρα, όπως σήμερα, αλλά θα δίνεται συγκεκριμένο εύρος ημερών, ενώ ο χρόνος ανακοίνωσης της εταιρικής πράξης ορίζεται ως δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την αποκοπή του σχετικού δικαιώματος ή την παύση διαπραγμάτευσης, κατά περίπτωση (αντί για μία που ισχύει σήμερα).

- Επίσης, προσδιορίζεται ως χρηματική διανομή κάθε καταβολή ποσού από την εκδότρια προς τους επενδυτές (μέρισμα, προμέρισμα, επιστροφή κεφαλαίου, τόκου, ειδικών αποθεματικών κ.λπ.).

 

ΧΣ