Κυπριακό fund αγόρασε το 25,73% της Forhnet

MarketNews

Κυπριακό fund αγόρασε το 25,73% της Forhnet, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Γνωστοποιήθηκε τελικώς σήμερα η ταυτότητα του αγοραστή του 25,73% της Forthnet, με ανακοίνωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο. Οπως έγραψε σήμερα το «Κέρδος», πρόκειται για το κυπριακό Fine Life Group. Η συνολική συμμετοχή του ανέρχεται σε 27,04%.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Forthnet έχει ως εξής:

Η εταιρία Forthnet A.E. (η «Forthnet») ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 9, 14 και 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο υπ αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι:

Α) η μέτοχος Cyrte Investments GPI B.V., με την από 22/07/2013 σχετική γνωστοποίησή της, ενημέρωσε την Forthnet για τη μεταβίβαση του συνόλου του ποσοστού της άμεσης συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ήτοι 3.333.073 δικαιωμάτων ψήφου και ισάριθμων μετοχών, που επήλθε την 17/07/2013 και συνακόλουθα για τη μεταβολή του ποσοστού της ως άνω συμμετοχής από 25,73% σε 0%. Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε δεδομένου ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Cyrte Investments GPI B.V., δυνάμει της ανωτέρω συνολικής μεταβίβασης, κατήλθε των ορίων του αρ. 9, παρ.1 και 4 του Ν. 3556/2007.

Β) η εταιρεία FINE LIFE GROUP LTD, BVI με την από 22/07/2013 σχετική γνωστοποίησή της, την οποία υπέβαλε για λογαριασμό της καθώς και για λογαριασμό των θυγατρικών της εταιρειών FINE LIFE LIMASSOL LTD, FINE LIFE SERVICES LTD και ZESMERO LIMITED, ενημέρωσε την Forthnet ότι την 17/07/2013 η κυπριακή εταιρεία ZESMERO LIMITED απέκτησε για πρώτη φορά ποσοστό 27,04% άμεσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, το οποίο αντιστοιχεί σε 3.503.073 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet που ανέρχεται σε 12.952.610.

Επιπλέον, η εταιρεία  FINE LIFE GROUP LTD, BVI γνωστοποίησε ότι:

α) η εταιρεία FINE LIFESERVICES LTD απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 100% την εταιρεία ZESMERO LIMITED,

β) η εταιρεία FINE LIFE LIMASSOL LTD απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 100% την εταιρεία FINE LIFE SERVICES LTD και

γ) η εταιρεία FINE LIFE GROUP LTD, BVI απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 75% την εταιρεία FINE LIFE LIMASSOL LTD. Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε λόγω του ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που απέκτησε η ZESMERO LIMITED για πρώτη φορά στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet υπερβαίνει το όριο του 25% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet (αρ. 9, παρ.1 του Ν. 3556/2007).

Γ) το φυσικό πρόσωπο, FOTOS PITTADJIS, με την από 22/07/2013 σχετική γνωστοποίησή του, ενημέρωσε την Forthnet ότι την 17/07/2013 η κυπριακή εταιρεία ZESMERO LIMITED απέκτησε για πρώτη φορά ποσοστό 27,04% άμεσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, το οποίο αντιστοιχεί σε 3.503.073 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφων της Forthnet που ανέρχεται σε 12.952.610.

Επιπλέον, το φυσικό πρόσωπο, FOTOS PITTADJIS, γνωστοποίησε ότι:

α) η εταιρεία FINE LIFE SERVICES LTD απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της
Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 100% την εταιρεία ZESMERO LIMITED,

β) η εταιρεία FINE LIFE LIMASSOL LTD απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 100% την εταιρεία FINE LIFE SERVICES LTD,

γ) η εταιρεία FINE LIFE GROUPLTD, BVI απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 75% την εταιρεία FINE LIFE LIMASSOL LTD και

δ) ο ίδιος απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχων κατά ποσοστό 100% την εταιρεία FINE LIFE GROUP LTD, BVI. Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε δυνάμει των αρ. 9 παρ.1 και αρ. 10 περ. (ε) του Ν. 3556/2007.