Σε καλή και κακή τράπεζα χωρίζεται η Probank - Στην ΕΤΕ το ’υγιές’ κομμάτι

MarketNews

Σε καλή και κακή τράπεζα χωρίζεται η Probank - Στην ΕΤΕ το

Τη μεταβίβαση του "υγιούς" κομματιού της Probank στην Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα Probank ενημέρωσε αρμοδίως την Τράπεζα της Ελλάδος ότι δεν κατέστη δυνατό να αντλήσει εντός της ταχθείσας σχετικής προθεσμίας τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίησή της.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, με γνώμονα τη διασφάλιση των καταθέσεων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, διερεύνησε, στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης που προβλέπει ο νόμος 3601/2007, το ενδιαφέρον πιστωτικών ιδρυμάτων για την απόκτηση επιλεγμένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Τράπεζας Probank και αποφάσισε τη μεταβίβασή τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., μετά από σχετική πρόταση της τελευταίας που έλαβε την έγκριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Τα προς μεταβίβαση στοιχεία παθητικού περιλαμβάνουν το σύνολο των καταθέσεων, ενώ τα προς μεταβίβαση στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν κυρίως τα δάνεια της τράπεζας (με εξαίρεση εκείνα που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση).

Το ποσό της διαφοράς της αξίας των μεταφερόμενων στοιχείων παθητικού και ενεργητικού καταβάλλεται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όπως ορίζει ο νόμος.

Η άδεια της Τράπεζας Probank ανακλήθηκε και η τράπεζα τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση. Εκκαθαριστής ορίστηκε η εταιρεία PwC Business Solutions AE. Από το προϊόν της εκκαθάρισης θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τρίτων με τη σειρά που ορίζει ο νόμος.

Οι καταθέσεις του συνόλου των πελατών της Probank είναι διασφαλισμένες στο ακέραιο και η εξυπηρέτηση των πελατών της συνεχίζεται απρόσκοπτα.
Η ανακοίνωση της Εθνικής

Η Εθνική Τράπεζα μετέχοντας ενεργά στην αναδιάρθρωση του πιστωτικού μας συστήματος και μετά από συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία που προωθήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, απορροφά το υγιές τμήμα της τράπεζας PROBANK A.E.

Το υγιές τμήμα της PROBANK, με βάση στοιχεία 31ης Μαρτίου 2013, που θα απορροφηθεί από την Εθνική Τράπεζα αφορά σε:

• € 3.103 εκατ. στοιχεία Ενεργητικού, εκ των οποίων € 2.597 εκατ. Χορηγήσεις
• € 3.203 εκατ. στοιχεία Παθητικού, εκ των οποίων € 3.123 εκατ. Καταθέσεις
• Δίκτυο 112 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα

Η προσφορά της Εθνικής Τράπεζας διασφαλίζει πλήρως τους Καταθέτες και Πελάτες της PROBANK, οι συναλλαγές των οποίων θα πραγματοποιούνται κανονικά και χωρίς καμία αλλαγή ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της τράπεζας.

Η απορρόφηση των στοιχείων ενεργητικού θα συνοδευτεί με ανάλογη κεφαλαιοποίηση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία θα αξιολογήσει τα στοιχεία του Ισολογισμού της PROBANK. Αν προκύψει διαφορά μεταξύ της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζομένων στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και της τελικής αξίας όπως προκύψει από την αξιολόγηση, θα καλυφθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, και θα έχει ως αποτέλεσμα την παροχή πρόσθετης ρευστότητας.

Η Εθνική Τράπεζα καλωσορίζει τα στελέχη και τους υπαλλήλους της PROBANK στους κόλπους του Ομίλου, αναγνωρίζει την προσπάθεια που κατέβαλαν κάτω από δυσμενείς συνθήκες στο να κρατήσουν την τράπεζα σε υψηλό επίπεδο και προσβλέπει στην ενεργή συμμετοχή τους για την επίτευξη των προκλήσεων που έχει ο Όμιλος στο μέλλον.