Υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Πειραιώς για την Γενική Τράπεζα

Reporter

Υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Πειραιώς για την Γενική Τράπεζα, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της Γενικής Τράπεζας κατέθεσε την Παρασκευή η Τράπεζα Πειραιώς, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή στο Χρηματιστήριο.

Η πρόταση αφορά στις μετοχές της Γενικής που δεν κατείχε η Πειραιώς κατά τις 17 Δεκεμβρίου, ημερομηνία της δημόσιας πρότασης, δηλαδή 159.371 μετοχές ή το 0,92% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Το τίμημα είναι 6,36 ευρώ ανά μετοχή.

 

Η περίοδος αποδοχής της πρότασης ξεκινά στις 5 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 2 Απριλίου.

 

Η ανακοίνωση είναι η εξής:

 

«1. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ

Το Πληροφοριακό ∆ελτίο, ως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι δηλώσεις αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης, θα διατίθενται δωρεάν, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, σε όλα τα εν Ελλάδι υποκαταστήµατα της “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.” (ο “∆ιαχειριστής”), από τις 5 Μαρτίου 2013 και καθ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης (ως ακολούθως ορίζεται). Επίσης, οι µέτοχοι θα µπορούν από τις 5 Μαρτίου 2013 και καθ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης να λαµβάνουν αντίγραφα του Πληροφοριακού ∆ελτίου από την έδρα και τα υποκαταστήµατα του ∆ιαχειριστή καθώς και από τα γραφεία του Συµβούλου “Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.”. 

 

Σηµειώνεται ότι το δίκτυο των υποκαταστηµάτων του ∆ιαχειριστή στην Ελλάδα περιλαµβάνει και τα υποκαταστήµατα που λειτουργούν µε το διακριτικό γνώρισµα “ATEbank”. Επίσης το Πληροφοριακό ∆ελτίο θα είναι διαθέσιµο και από το διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος (www.piraeusbank.gr) και του Συµβούλου “Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.” (www.piraeus-sec.gr). 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η ∆ηµόσια Πρόταση υποβάλλεται για το σύνολο των κοινών, ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας (οι “Μετοχές της ∆ηµόσιας Πρότασης”) τις οποίες ο Προτείνων δεν κατείχε κατά την 17 ∆εκεµβρίου 2012 (η “Ηµεροµηνία της ∆ηµόσιας Πρότασης”), ήτοι για την απόκτηση 159.731 µετοχών της Εταιρείας ή ποσοστό 0,92% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου αυτής. 

Σηµειώνεται ότι ο Προτείνων, από τη Ηµεροµηνία της ∆ηµόσιας Πρότασης και µέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, δε θα προβεί σε αγορές, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µετοχών της Εταιρείας. 

 

3. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ

Η Περίοδος Αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης θα αρχίσει στις 5 Μαρτίου 2013 και λήγει στις 2 Απριλίου 2013, µε το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά τέσσερις (4) εβδοµάδες. 

 

4. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ

Ο Προτείνων θα καταβάλει, τοις µετρητοίς το ποσό των 6,86 Ευρώ (το “Προσφερόµενο Τίµηµα”), για την αγορά εκάστης (1), εµπροθέσµως, προσηκόντως και εγκύρως Προσφερόµενης Μετοχής. 

Σηµειώνεται ότι από το καταβλητέο στους Αποδεχόµενους Μετόχους Προσφερόµενο Τίµηµα θα αφαιρεθούν τα δικαιώµατα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. και ο αναλογούν φόρος χρηµατιστηριακών συναλλαγών.

 

5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η διαδικασία αποδοχής αναλύεται στην παράγραφο 2.18 του Πληροφοριακού ∆ελτίου. 

 

6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το αποτέλεσµα της ∆ηµόσιας Πρότασης θα δηµοσιευθεί εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν.3461/2006, ήτοι µέχρι και τις 4 Απριλίου 2013. 

Η µεταβίβαση των Προσφερόµενων Μετοχών στον Προτείνοντα και η καταβολή του Προσφερόµενου Τιµήµατος προς τους Αποδεχόµενους Μετόχους θα διενεργηθεί εντός τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι µέχρι και τις 8 Απριλίου 2013. 

 

7. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (SQUEEZE-OUT) 

Ο Προτείνων δε θα κάνει χρήση του δικαιώµατος εξαγοράς, ήτοι δε θα ζητήσει σύµφωνα µε το αρ. 27 του ν.3461/2006 τη µεταβίβαση σε αυτόν όλων των µετοχών της Εταιρείας των οποίων δε θα έχει την κυριότητα κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της ∆ηµόσιας Πρότασης.»Πηγή:www.reporter.gr