Υγιής η ρευστότητα -Δεν θα γίνει haircut

MarketNews

Υγιής η ρευστότητα -Δεν θα γίνει haircut, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε μέτρα εξυγίανσης, αναδιάρθρωσης ή επιβολής τέλους στις καταθέσεις του.

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας συνεχίζει να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του διαθέτοντας υγιή ρευστότητα, λαμβάνοντας προληπτικές ενέργειες και διαφυλάσσοντας τον ισχυρό ισολογισμό του. Ταυτόχρονα, ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή του βάση, διατηρεί υγιή και ψηλά επίπεδα ρευστότητας και διαφυλάσσει και ενισχύει την ικανότητά του να πραγματοποιεί σταθερά και επαναλαμβανόμενα εισοδήματα».

Η Διοίκηση και η Διεύθυνση του Ομίλου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σε σχέση με την υλοποίηση των αποφάσεων του Eurogroup, στις 25 Μαρτίου 2013, και λαμβάνει τα αναγκαία δυνατά μέτρα για τη διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων στις εργασίες του που ενδεχομένως να επιφέρει το παρόν επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ο Όμιλος διαμόρφωσε Δείκτη Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 13,6%, Δείκτη Ιδίων Κεφαλαίων 10,9% και Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 8,2%. Οι ελάχιστοι απαιτούμενοι εποπτικοί δείκτες για την Ελληνική Τράπεζα κατά την ίδια περίοδο διαμορφώνονται, σε 11,7% (Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας), 9,7% (Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων) και 8,2% (Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων).

Με την εξοικονόμηση κεφαλαίων και την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για ασφαλιστικές εταιρείες που μπαίνει σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2013, ο Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2012, διαμορφώνεται στο 8,6%, ο Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων στο 11,6% και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου στο 15,0% υπερβαίνοντας τα υφιστάμενα ελάχιστα απαιτούμενα όρια