LEGAL ASPECTS

από Βαονάκης Ιωάννης

Διαζύγιο: Ποιά παράπλευρα ζητήματα θα πρέπει να ρυθμιστούν;

Τα ζευγάρια που έχουν ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου συχνά αποφασίζουν από κοινού ή διαπιστώνει κάποιος από τους συζύγους ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η έγγαμη συμβίωση για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο είτε του ενός από τους δύο συζύγους είτε και των δύο συζύγων.

από Βαονάκης Ιωάννης

Το δικαίωμα του πολίτη για πρόσβαση σε έγγραφα της Διοίκησης

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κράτους Δικαίου σε μία δημοκρατική και ευνομούμενη πολιτεία, προβάλλει ως αυτονόητο το δικαίωμα του πολίτη να λάβει γνώση των δημοσίων ή, υπό προϋποθέσεις, και ιδιωτικών εγγράφων που τηρούνται από την Διοίκηση, μέσα από την νόμιμη διαδικασία και σε συγκεκριμένη προθεσμία.

από Βαονάκης Ιωάννης

Η προστασία του τραπεζικού απορρήτου

Ένα από τα δικαιώματα που προστατεύονται με αυστηρό τρόπο με βάση την κείμενη νομοθεσία αποτελεί το τραπεζικό απόρρητο, με βάση το οποίο είναι απόρρητες οι καταθέσεις κάθε μορφής που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΝΔ 1059/1971.

από Βαονάκης Ιωάννης

Η υπαγωγή των μικροεμπόρων στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Μία θεμελιώδης προϋπόθεση για την υπαγωγή ενός προσώπου στην διαδικασία του ν. 3869/2010 όπως ισχύει για την ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (“Νόμος Κατσέλη”) είναι η μη ύπαρξη στο πρόσωπο αυτό της πτωχευτικής ικανότητας, ήτοι της εμπορικής ιδιότητας. Ωστόσο, με βάση και την νομολογία, στην διαδικασία του Νόμου αυτού υπάγονται και οι μικρέμποροι.

από Βαονάκης Ιωάννης

Η αναγνώριση της πατρότητας τέκνου γεννημένου εκτός γάμου

Σύμφωνα με τον Νόμο, το τέκνο που γεννήθηκε κατά την διάρκεια γάμου (ή και συμφώνου συμβίωσης) ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από την λύση ή την ακύρωση του, εφόσον μετά την λύση ή ακύρωση του γάμου και πριν την γέννηση η μητέρα δεν τέλεσε νέο γάμο (ή σύμφωνο συμβίωσης), τεκμαίρεται ότι έχει ως πατέρα τον σύζυγο της μητέρας.

από Βαονάκης Ιωάννης

Η εξέταση ενστάσεων στον ΚΤΔ και ο ρόλος του Συνήγορου του Καταναλωτή

Στο Στάδιο 5 του Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας (ΦΕΚ Β΄2289/2014 όπως τροποποιηθείς ισχύει) του ν. 4224/2013, καθορίζεται το ισχύον πλαίσιο για την εξέταση των Ενστάσεων του Δανειολήπτη στο πλαίσιο του Κώδικα.

από Βαονάκης Ιωάννης

Οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων του Κώδικα τραπεζικής δεοντολογίας για τον Συνεργάσιμο Δανειολήπτη

Στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν ήδη ξεκινήσει να αποστέλλουν επιστολές, προσκαλώντας τους δανειολήπτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών στην εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων προς αυτά και οι συμβάσεις τους δεν έχουν καταγγελθεί, να συμπληρώσουν τα έντυπα Τυποποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Πληροφόρησης (ΤΥ.Κ.Ο.Π.).

από Βαονάκης Ιωάννης

Τί δικαιούται ο ένας σύζυγος από την περιουσία του άλλου μετά τον χωρισμό

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που προκύπτουν στις σχέσεις μεταξύ των δύο συζύγων είτε μετά το διαζύγιο με αμετάκλητη δικαστική απόφαση είτε μετά από μακροχρόνια διάσταση, είναι αυτό της διευθέτησης των περιουσιακών τους ζητημάτων, δηλαδή η λήψη από καθέναν από τους συζύγους του ποσού κατά το οποίο είχε συμβάλλει κατά την διάρκεια του γάμου για την επαύξηση της περιουσίας του άλλου συζύγου ("αποκτήματα”) και παραμένει τυπικά “στο όνομα” του τελευταίου.

από Βαονάκης Ιωάννης

Παρανομία των τραπεζικών οφειλών λόγω ανατοκισμού της εισφοράς του Ν. 128/75

Αρκετοί προδιατυπωμένοι Γενικοί Όροι Συναλλαγών που εμπεριέχονται σε δανειακές συμβάσεις πιστωτικών ιδρυμάτων έχουν κατά καιρούς κριθεί από την Δικαιοσύνη ως παράνομοι λόγω καταχρηστικότητας.

από Βαονάκης Ιωάννης

Μερική διαγραφή "κόκκινων" επιχειρηματικών δανείων με βάση το Ν. 4307/2014

Με τον Νόμο 4307/2014, γνωστός και ως «Νόμος Δένδια», προβλέπεται η διαγραφή-μερικώς- οφειλών επιχειρηματικής πίστης επιχειρήσεων, ακόμα και ατομικών, προς πιστωτικά ιδρύματα μέσα από μία έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων.