Δράμα

Προέρχεται από τη λέξη «το ύδραμα», που σχετίζεται με το ύδωρ και την άρδευση της γης