Στις 20 Μαρτίου το Συμβούλιο ενέκρινε τις διαπραγματευτικές οδηγίες με τις οποίες εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να διαπραγματευτεί, εξ ονόματος της ΕΕ, σύμβαση για τη σύσταση πολυμερούς δικαστηρίου για την επίλυση επενδυτικών διαφορών.

Αυτή η εξέλιξη είναι ο τελευταίος κρίκος μια συζήτησης διαρκείας που έλαβε χώρα στα ευρωπαϊκά fora και είναι ικανή να αλλάξει ολοκληρωτικά τα επενδυτικά δεδομένα στην Ε.Ε. Ειδικότερα, το πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο θα εκδικάζει διαφορές δυνάμει μελλοντικών και ισχυουσών επενδυτικών συμβάσεων. Η ΕΕ θεωρεί ότι το πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο θα αντικαταστήσει τελικά τα διμερή συστήματα επενδυτικών δικαστηρίων που προβλέπονται σε εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ.

Οι λειτουργικές λεπτομέρειες της προσπάθειας παραμένουν μεν υπό διαπραγμάτευση, αλλά υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές που δίδουν το στίγμα. Το υπό εξέλιξη σύστημα θα βασίζεται στις ακόλουθες αρχές[1]:

  • το δικαστήριο θα πρέπει να είναι ένα μόνιμο διεθνές όργανο
  • οι δικαστές θα πρέπει να είναι διορισμένοι, καταρτισμένοι και να λαμβάνουν μόνιμη αποζημίωση.
  • οι διαδικασίες ενώπιον του δικαστηρίου θα πρέπει να διεξάγονται με διαφανή τρόπο
  • το δικαστήριο θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα προσφυγής κατά απόφασης
  • η ουσιαστική εφαρμογή των αποφάσεων του δικαστηρίου θα είναι καίριας σημασίας
  • το δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίζει για διαφορές που θα προκύψουν δυνάμει μελλοντικών και ισχυουσών επενδυτικών συμβάσεων, οι οποίες θα υπάγονται, με απόφαση των χωρών, στην εξουσία του δικαστηρίου.

Η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει την τάση για έγκαιρη επίλυση επενδυτικών διαφορών, των οποίων, συχνά, η αργή νομική διασαφήνιση αποτελεί παράγοντα αποτρεπτικό για σημαντικά επενδυτικά πλάνα.

Η επιρροή της εξέλιξης αυτής στα δικαστικά συστήματα και των κρατών μελών μένει να φανεί. Θα μπορούσε, όμως, να αποτελέσει και ένα νομικό έναυσμα για πρόβλεψη και στην Ελλάδα μιας κατ’εξαίρεση δυνατότητας αποκλειστικής εξωδικαστικης επίλυσης διαφορών σε επίπεδο υποθέσεων αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του ad hoc arbitration towards an Investment Court, με εξουσιοδότηση του νομοθέτη να ορίσει τις επιμέρους αυστηρές προυποθέσεις, όπως η γνωμοδότηση Ανωτάτου Δικαστηρίου πριν την επικύρωση της επίλυσης.

Οι εξελίξεις είναι ενδιαφέρουσες και η χώρα μας οφείλει να είναι παρούσα.

 

Facebook Comments