Διευκρινίσεις για τη διαδικασία σύγκλησης της ΓΣ αναφορικά με την ανακεφαλαιοποίηση έδωσε η Eurobank, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα ης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, η Eurobank ανακοίνωσε τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή του της 22ας Απριλίου 2013, προέκρινε την άμεση και πλήρη ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ειδικότερα την ολοσχερή κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, με άντληση κεφαλαίων €5,8 δισ., αποκλειστικά από το Ταμείο.

Κατά συνέπεια, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακάλεσε την από 11.4.2013 πρόσκληση, αποφάσισε τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της 30.4.2013 με νέα θέματα ημερήσιας διάταξης, κατά τα ανωτέρω, και επίσης προέβη σε δημοσίευση νέας πρόσκλησης με τα θέματα αυτά.

Με σκοπό την ορθή και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Τράπεζα δημοσίευσε, μαζί με την νέα πρόσκληση, τόσο στην ιστοσελίδα της όσο και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα απαιτούμενα από τον νόμο έγγραφα για την πληροφόρηση των μετόχων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και Δελτίο Τύπου σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στις ανωτέρω αλλαγές.

Facebook Comments