Το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank όρισε ως τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 800 εκατ. ευρώ το 1 ευρώ ανά νέα μετοχή με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας βιβλίου προσφορών που διενεργήθηκε από 28.6.2021 έως 30.6.2021 και κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές και Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Goldman Sachs Europe SE και J.P. Morgan AG).

Η ονομαστική τιμή των νέων μετοχών είναι ίση με εκείνη των υφιστάμενων μετοχών, δηλαδή 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Σε ό,τι αφορά στον αριθμό των νέων μετοχών, αυτός θα οριστεί από το πηλίκο του ποσού που αντλήθηκε (0,8 δισ. ευρώ) προς την τελική τιμή διάθεσης. Κατά προσέγγιση υπολογίζεται σε 800 εκατ. νέες μετοχές, λόγω στρογγυλοποιήσεων στα ποσά και των προμηθειών που θα πρέπει να πληρωθούν στους συντονιστές της έκδοσης. Ο ακριβής αριθμός θα ανακοινωθεί από την Τράπεζα μαζί με τις λεπτομέρειες της έκδοσης, όπως η κατανομή των μετοχών.

Facebook Comments