Η Alpha Bank και η Eurobank ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και Σύμβουλοι Έκδοσης για την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών Dimand στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς την 01.07.2022 και την από 01.07.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ανακοίνωσαν ότι διατέθηκαν συνολικά (α) 6.538.100 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων 38.183 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες διατέθηκαν µε παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση της ΕΚ) και (β) 931.800 υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές (δυνάμει της ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής – overallotment).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η τελική τιμή διάθεσης των κοινών μετοχών της Dimand ορίστηκε σε €15,00 ανά Μετοχή.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 8.873.423 μετοχές, εκ των οποίων οι 8.693.165 μετοχές αφορούσαν σε ζήτηση στα €15,00 ανά μετοχή, ήτοι ποσό €130,4 εκατ..

Facebook Comments