Βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που ορίστηκε πρόσφατα (σχετ. 1), όπως αυτός υλοποιείται από μία ψηφιακή υπηρεσία δύσχρηστη και μη προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία καθώς δεν συμμορφώνεται με το τεχνικό πρότυπο (“Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 2.0”) κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, προκύπτουν τα παρακάτω:

  1. Παρότι καταργείται το παράβολο των 46 ευρώ που απαιτούσε η κατάθεση των σχετικών αιτήσεων, δεν είναι σαφές το εάν αυτή καταλαμβάνει όλες τις διαδικασίες χωρίς να υποκρύπτεται υποχρέωση καταβολής κατά την κατάθεση αιτήσεων για εξειδικευμένα ζητήματα.
  2. Με την νέα διαδικασία όπως ορίζεται, ο ανάπηρος άνθρωπος στερείται του δικαιώματος να λάβει γνώση του αποτελέσματος εκτίμησης ποσοστού αναπηρίας στο οποίο κατέληξε η υγειονομική επιτροπή, και στη συνέχεια να επιλέξει το αν θα το αποδεχτεί υπογράφοντας το σχετικό έγγραφο ή δεν θα το αποδεχτεί, πριν αυτό να αποκτήσει την νομική ισχύ δημοσίου εγγράφου Γνωμάτευσης και Γνωστοποίησης της Πιστοποίησης Αναπηρίας. Η μέχρι πρότινος εφαρμοζόμενη διαδικασία παραλαβής που πραγματοποιείτο με αυτοπρόσωπη παρουσία του αναπήρου ανθρώπου (ή του νόμιμου εκπροσώπου του) από την γραμματεία του ΚΕ.Π.Α. έδινε στον εξεταζόμενο την δυνατότητα να λάβει γνώση για το αποτέλεσμα εκτίμησης ποσοστού αναπηρίας, και μόνο εφόσον το επιθυμούσε σταθμίζοντας τα συμφέροντά του το αποδέχονταν υπογράφοντάς το. Είχε επομένως την επιλογή να υπαναχωρήσει, και να μην το κάνει δεκτό εφόσον δεν υπέγραφε για την παραλαβή του. Σημειώνεται ότι μόνο η θέση υπογραφής του εξεταζόμενου (ή του νόμιμου εκπροσώπου του) μετατρέπει την απλή έκφραση της άποψης της υγειονομικής επιτροπής σε επίσημο δημόσιο έγγραφο Γνωμάτευσης και Γνωστοποίησης της Πιστοποίησης Αναπηρίας. Επιπρόσθετα, εφόσον δεν επιλέξει να το υπογράψει, ευθύς αμέσως μπορεί να εκκινήσει νέα διαδικασία εκτίμησης της περίπτωσής του από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή με την συμπλήρωση νέου εισηγητικού φακέλου.

Δεδομένου ότι αποτελεί βλαπτική μεταβολή των κοινωνικών δικαιωμάτων η αποστέρηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του εξεταζόμενου, καλείται το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας όπως τροποποιήσει την σχετική υπουργική απόφαση, εντάσσοντας διαδικασία Υπαναχώρησης χωρίς καμία νομική ή διοικητική συνέπεια για τον εξεταζόμενο.

  1. Γενικότερα, τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα (egov.gr, Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για τον Πολίτη, taxisnet.gr και πλήθος άλλων), συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατα πολυδιαφημιζόμενου του ΚΕΠΑ το οποίο υποστηρίζει την διαδικασία αξιολόγησης ποσοστού αναπηρίας, επιπλέον της μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, δεν συμμορφώνονται και με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Ειδικότερα, η εντελώς γενικόλογη και αόριστη διατύπωση ότι τα προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας (κατά ΓΚΠΔ) μπορούν να διαβιβαστούν και σε “άλλες ψηφιακές βάσεις δεδομένων του ευρύτερου δημοσίου τομέα” αποδεικνύει την προχειρότητα της όλης διαδικασίας που δύναται να προκαλέσει και επιπρόσθετα προβλήματα στον εξεταζόμενο. Με την οριζόμενη διαδικασία, ο άνθρωπος με αναπηρία κατά παράβαση του ΓΚΠΔ, δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα δικαιώματα όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό, καθώς θα είναι άγνωστοι οι ενδιάμεσοι (υπηρεσίες – δομές του Δημοσίου ή και τρίτων) στους οποίους έγινε η διαβίβαση και τυχόν επεξεργάστηκαν αυτά τα προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας, για τα οποία οφείλεται επιπρόσθετη προστασία.

Για τους παραπάνω λόγους, καλείται ο αρμόδιος Υπουργός να επανεξετάσει τα αναφερθέντα κακώς κείμενα που θίγουν τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2022

Με εκτίμηση, Παναγιώτης Αλεξανδράκης

Συντονιστής Επιστημονικού forum “Στο Επίκεντρο ο Άνθρωπος”

Facebook Comments