Ολοκληρώθηκε η συμφωνία για το χαρτοφυλάκιο 575 ανακτηθέντων και ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της Alpha Bank.

Τα ακίνητα θα εισφερθούν στην Skyline Real Estate. Dimand και Premia θα αγοράσουν το 65% της εταιρείας/εταιρειών, ενώ το 35% θα παραμείνει στον όμιλο Alpha.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τις εξής τρεις κατηγορίες ακινήτων: περίπου 50 ακίνητα υψηλής προβολής (prime assets). Περίπου 320 ακίνητα, τα οποία χρειάζονται εργασίες ανακαίνισης/αναβάθμισης, προκειμένου να επανατοποθετηθούν στην αγορά με την ίδια ή άλλη χρήση. Τέλος, περί τις 200 με 205 κατοικίες/διαμερίσματα, τα οποία πρόκειται να πωληθούν σταδιακά (Trading χαρτοφυλάκιο). Τα έσοδα, μαζί με δανεισμό, θα χρηματοδοτήσουν τις αγορές νέων ακινήτων και την αναβάθμιση/ανακαίνιση υφιστάμενου χαρτοφυλακίου.

Η ανακοίνωση της Alpha Bank 
Η Alpha Services and Holdings Α.Ε. (“Alpha Holdings”), 100% μητρική εταιρεία της Alpha Βank Α.Ε., ανακοινώνει την υπογραφή από την Alpha Βank, μέσω της 100% θυγατρικής της Alpha Group Investments Limited, δεσμευτικής συμφωνίας με την κοινοπραξία που αποτελείται από την Dimand Α.Ε. και την Premia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η “Επενδύτρια Κοινοπραξία”) για τη δημιουργία μετοχικής συνεργασίας στον τομέα των επενδύσεων ακινήτων. Η δεσμευτική συμφωνία προβλέπει ότι, μέσω διαδοχικών μεταβιβάσεων, η Skyline Ακίνητα Μονοπρόσωπη ΑΕ (“Skyline”) θα αποκτήσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 438 εκατ, ευρώ ενώ η Eπενδύτρια Kοινοπραξία θα αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό 65% στη νέα εταιρεία,
(η “Συναλλαγή”).

Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 573 ακίνητα ποικίλων τύπων, μεταξύ των οποίων γραφεία, εμπορικά ακίνητα, κατοικίες και χώρους βιομηχανικών χρήσεων και logistics, συνολικής μικτής επιφάνειας περί τα 500.000 τ.μ. Ο Όμιλος Alpha Bank θα παραμείνει ως μισθωτής ορισμένων από τα ακίνητα, ενώ το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ακίνητα που είτε θα ανακατασκευαστούν και θα επανατοποθετηθούν προς ενοικίαση στην αγορά, είτε θα πωληθούν.

Η Alpha Αστικά Ακίνητα (“AAA”), εισηγμένη εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων του Ομίλου Alpha Βank, θα υπογράψει σύμβαση διαχείρισης ακινήτων, αρχικής διάρκειας 7 ετών, με την εταιρεία Skyline και θα ενεργεί ως αποκλειστικός πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης των ακινήτων του χαρτοφυλακίου. Αξιοποιώντας την πολυετή τεχνογνωσία της στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων, η ΑΑΑ θα παρέχει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες εκμετάλλευσης, μεσιτείας καθώς και τεχνικής υποστήριξης.

Βάσει της συμφωνίας, η επιχειρηματική αξία («Enterprise Value») της εταιρείας Skyline αποτιμάται σε 438 εκατ. ευρώ Η Alpha Βank έχει συμφωνήσει με την Επενδύτρια Κοινοπραξία τους βασικούς όρους μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ύψους έως Ευρώ 240 εκατ., η οποία θα καλύψει μέρος του κόστους εξαγοράς και ανακατασκευών, στο πλαίσιο του έργου.

Στόχος είναι η Συναλλαγή να ολοκληρωθεί έως το τέλος του β’ τριμήνου 2023.

Οικονομικός Σύμβουλος της Alpha Bank για τη Συναλλαγή ήταν η Axia Ventures Group Ltd. Νομικοί σύμβουλοι ήταν η White & Case LLP για θέματα διεθνούς δικαίου και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες για θέματα ελληνικού δικαίου.

Η ανακοίνωση της Dimand
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία DIMAND AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ («Dimand») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικών κανονισμών, καθώς και του ν.3556/2007 περί δημοσιοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών, ότι την 04.02.2023 υπεγράφη συμφωνία για την μεταβίβαση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Skyline Real Estate Single Member S.A. («Skyline») από την Alpha Group Investments Ltd. του Ομίλου Alpha Bank (η «Πωλήτρια») στο επενδυτικό σχήμα «P & E INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (ο «Επενδυτής»). Η μεταβίβαση των ανωτέρω μετοχών εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του 2ου τριμήνου του 2023.

Στον Επενδυτή μετέχουν σε ποσοστό 75% ο Όμιλος Dimand και σε ποσοστό 25% η PREMIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ («Premia»).

Το ακριβές τίμημα για τη συναλλαγή θα προσδιοριστεί κατά την μεταβίβαση των μετοχών της Skyline λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικονομική θέση της Skyline κατά την ημερομηνία αυτή βάσει των ακινήτων που θα έχουν περιέλθει στην κυριότητά της.

Σημειώνεται ότι:

(α) Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων συμφωνήθηκε στο ποσό των € 438 εκ., η δε μεταβίβασή τους στη Skyline θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σε φάσεις αναλόγως της προόδου των μεταβιβαστικών εγγράφων των επιμέρους ακινήτων, με απώτερη ημερομηνία δώδεκα μήνες από την μεταβίβαση των μετοχών.

(β) Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Alpha Bank θα παράσχει στη Skyline μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους έως €240 εκατ.

(γ) Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 573 ακίνητα διαφόρων χρήσεων (γραφεία, εμπορικά καταστήματα, κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις/logistics, κλπ.), με συνολική μεικτή επιφάνεια περί τα 500.000 τ.μ., μεταξύ των οποίων το εμβληματικό συγκρότημα κτιρίων επί των οδών Αιόλου και Σοφοκλέους καθώς και το κτίριο επί της οδού Σταδίου και Κοραή.

Facebook Comments