Να αγοράσει έως 30.000.000 ίδιες μετοχές κατά τη χρονική περίοδο από 01/03/2023 έως και 19/01/2024 σε εύρος τιμών από €1 (κατώτατη τιμή αγοράς) έως €30 (ανώτατη τιμή αγοράς) ανά μετοχή, προτίθεται ο ΟΤΕ σε συνέχεια της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18ης Ιανουαρίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΓΣ ενέκρινε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, ως μέρος της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων, μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ή 44.810.061 μετοχές), σε ένα εύρος τιμών από €1 (κατώτατη τιμή αγοράς) έως €30 (ανώτατη τιμή αγοράς) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Το μέγιστο ποσό που αναμένεται να διατεθεί για αγορά ιδίων μετοχών, κατά την προαναφερόμενη περίοδο, ανέρχεται περίπου σε €175 εκατ., συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων. Το τελικό ποσό και ο αριθμός των μετοχών που εν τέλει θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί από την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, στην ως άνω χρονική περίοδο, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο ΟΤΕ και προσθέτει:

Η Morgan Stanley Europe SE θα διαχειριστεί, ως Κύριος Ανάδοχος, κατά την κρίση της, το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών κατά την ως άνω περίοδο.

Η αγορά των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει σήμερα 4.753.092 ίδιες μετοχές, που απέκτησε στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος 2022, τις οποίες προτίθεται να ακυρώσει με απόφαση επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

 

Facebook Comments