ΔΕΗ: Ξεκινά το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού  σε συνέχεια (α) της από 03.08.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών (το «Πρόγραμμα»...