Στα 0,04 ευρώ διαμορφώθηκε η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Alpha Bank, όπως αυτή προέκυψε από το βιβλίο προσφορών, το οποίο έκλεισε επιτυχώς στις 17 Νοεμβρίου.

Η ελληνική τράπεζα κατάφερε να αντλήσει κεφάλαια, συνολικού ύψους 1,553 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση των θεσμικών επενδυτών.

Το εν λόγω ποσό, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της Ασκήσεως ∆ιαχειρίσεως Παθητικού (Liability Management Exercise), ολοκληρώνει το σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της τράπεζας, με την κάλυψη αποκλειστικά από ιδιώτες επενδυτές, των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών, ύψους 2,563 δισ. ευρώ – όπως αυτές προσδιορίσθηκαν υπό το δυσμενές σενάριο των stress tests της ΕΚΤ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Alpha Bank

Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι την 17 Νοεμβρίου 2015 ολοκλήρωσε μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών την άντληση κεφαλαίων Ευρώ 1.553 εκατ. διά της προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεώς της προς ειδικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ζητήσεως από θεσμικούς επενδυτές.

Η εν λόγω Προσφορά, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της Ασκήσεως ∆ιαχειρίσεως Παθητικού (Liability Management Exercise), ολοκληρώνει το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της Τραπέζης, με την κάλυψη αποκλειστικά από ιδιώτες επενδυτές των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ποσού Ευρώ 2.563 εκατ., όπως αυτές προσδιορίσθηκαν υπό το ∆υσμενές Σενάριο κατά τη Συνολική Αξιολόγηση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ).

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δυνάμει του άρθρου 7 παρ. 5 (α) του ν. 3864/2010, όρισε την τιμή διαθέσεως σε Ευρώ 0,04 ανά νέα μετοχή (ή Ευρώ 2,00 ανά νέα μετοχή μετά τη συνένωση (reverse split) των υφισταμένων μετοχών της με αναλογία 50 προς 1).

Η Τράπεζα έχει συνάψει σύμβαση αναδοχής, η οποία τίθεται εν ισχύι με την οριστικοποίηση της τιμής και της τελικής κατανομής των νέων μετοχών προς τους επενδυτές και κατόπιν της επιβεβαιώσεως από το Euro Working Group ότι οι προϋποθέσεις για την απελευθέρωση των κεφαλαίων του προγράμματος που αφορούν στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα έχουν πληρωθεί, ως αναμένεται, έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015.  Η Alpha Bank θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό για το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα πιστώσεως των νέων μετοχών.

Οι Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Joint Global Coordinators και, από κοινού με την Barclays Bank PLC, ως Joint Bookrunners. Οι BNP PARIBAS,COMMERZBANK, Nomura International plc και Keefe, Bruyette & Woods της εταιρίας Stifel Company ενεργούν ως Co-Lead Managers. Οι Alpha Finance, Axia Ventures Group και η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ενεργούν ως Σύμβουλοι της Alpha Bank. 

Facebook Comments