Ελλάκτωρ: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών αποφάσισε η ΓΣ

MarketNews

Ελλάκτωρ: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών αποφάσισε η ΓΣ, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Η Ελλάκτωρ ανακοίνωσε ότι την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στα Γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά. Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 88 μέτοχοι που εκπροσωπούν 109.756.659 κοινές ονομαστικές μετοχές (και 109.756.659 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 214.272.003 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και η απαρτία ανήλθε σε ποσοστό 51,22% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση έγινε η συζήτηση και λήψη απόφασης, επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα:

1ο θέμα: Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε α) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019, μετά των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Εκθέσεων και Δηλώσεών του, την Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και β) τη διάθεση αποτελεσμάτων και τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τη μεταφορά της προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση για τον συμψηφισμό της με μελλοντικά κέρδη.

2ο θέμα: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τη συνολική διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών, ήτοι του κ. Φωτίου Σμυρνή του Γρηγορίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 52861) και του αναπληρωματικού αυτού κ. Μάριου Ψάλτη του Θωμά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081) της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers» από κάθε σχετική ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

3ο θέμα: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers» για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020, την επισκόπηση των εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, τον ορισμό των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Σμυρνή Φωτίου του Γρηγορίου, ΑΜ ΣΟΕΛ 52861 και Ψάλτη Μάριου του Θωμά, ΑΜ ΣΟΕΛ 30081 ως τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή, αντίστοιχα, και η αμοιβή της «PriceWaterhouseCoopers» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών να καθοριστεί μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας. Σημειώνεται ότι άπαντα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν με την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην «PriceWaterhouseCoopers» και στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, κατ΄ άρθρο 124, παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

4ο θέμα: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του N. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών, συζήτησε και ενέκρινε, την προτεινόμενη Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019. 3 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επεξηγήσει στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

5ο θέμα: Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

6ο θέμα: Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διανομής μετοχών στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τη θέσπιση, κατ’ άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων της διανομής μετοχών στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας έως συμπληρώσεως ποσοστού ενός δεκάτου (1/10) του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με διάρκεια 24 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης αυτού από τη Γενική Συνέλευση, με κατώτατη τιμή αγοράς ίση προς εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60) και ανώτατη τιμή αγοράς ίση προς τρία ευρώ (3,00) ανά αγοραζόμενη μετοχή και παρέχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσία για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του υπόψη θέματος.

7ο θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης μετοχών, οι οποίες θα προέλθουν από την απόκτηση ιδίων μετοχών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές/στελέχη και προσωπικό της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας δεν υπερψήφισε το υπ’ αριθμ. 7ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές/στελέχη και προσωπικό της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών και λάβει όλες τις σχετικές με αυτό αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018.

8ο θέμα: Ανακοίνωση εκλογής νέου Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε την εκλογή του κ. Ιωάννη Πεχλιβανίδη ως νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του. Σημειώνεται ότι στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Πεχλιβανίδη, το βιογραφικό σημείωμα του οποίου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στο σύνδεσμο https://ellaktor.com/arxikh/council/#person-4, συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του N. 3016 και της παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 από την έναρξη ισχύος του, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 9ο : Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Παρουσιάστηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, με αναλυτική αναφορά στις ενέργειές της και στα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση του 2019. 5 Η προαναφερόμενη Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το 2019, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/etisia-geniki-syneleysi-ellaktor2020-2/

10ο θέμα: Διάφορες ανακοινώσεις.

Η Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε στα έργα, την πορεία και λοιπά ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της και απάντησε σε ερωτήματα που τέθηκαν από τους μετόχους της.