Τέρνα Ενεργειακή: Ενέκρινε το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών η ΓΣ

MarketNews

Τέρνα Ενεργειακή: Ενέκρινε το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών η ΓΣ, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Συνήλθε σήμερα, 20/10/2020, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., στην οποία παρέστησαν 223 Μέτοχοι κομιστές 94.070.796 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 78,30 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 93.051.906 υπέρ (98,92 % επί των παρισταμένων), 100.574 κατά (0,11 % επί των παρισταμένων) και αποχή 918.316 (0,98 % επί των παρισταμένων), την εισηγητική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της από 10.08.2020 απόφασης του Δ.Σ. περί διακοπής των αγορών ιδίων μετοχών καθώς και για την ακύρωση όλων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.287.980,40.

Συνεπεία της ανωτέρω αποφασισθείσας μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, τροποποιείται αντίστοιχα και το άρθρο 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 92.443.762 υπέρ (98,27 % επί των παρισταμένων) και 1.359.965 κατά (1,45 % επί των παρισταμένων) και αποχή 267.069 (0,28 % επί των παρισταμένων), ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) και ανώτατη τιμή τριάντα ευρώ (30,00 €), η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 19η Οκτωβρίου 2022, με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την ακύρωση των ίδιων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και τη διάθεσή τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας, και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση όλων των σχετικών με την ως άνω έγκριση νόμιμων διατυπώσεων.

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 94.055.796 υπέρ (99,98 % επί των παρισταμένων) και αποχή 15.000 (0,02 % επί των παρισταμένων), ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 10 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.