Alpha Bank: Υφεσιακό σοκ άνω του 2% το 2015

MarketNews

Alpha Bank: Υφεσιακό σοκ άνω του 2% το 2015, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Για "ισχυρή” υφεσιακή διαταραχή στην οικονομία η οποία αναμένεται να προκληθεί ως συνδυαστικό αποτέλεσμα των κεφαλαιακών ελέγχων και της εφαρμογής των δημοσιονομικών μέτρων στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας με τους εταίρους, κάνει λόγο στην εβδομαδιαία ανάλυσή της η Alpha Bank.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με βάση τα τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο δείκτης οικονομικού κλίματος υπέστη, ως ανεμένετο, νέα σημαντική μείωση τον Ιούλιο, αποτυπώνοντας τις σημαντικές δυσχέρειες που επέφερε η επιβολή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς και τις ανησυχίες σχετικά με την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος μειώθηκε από 90,7 τον Ιούνιο 2015 σε 81,3 τον Ιούλιο 2015. Μεγάλη μείωση παρατηρείται τον Ιούλιο, τόσο στον δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία, όσο και στον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αντανακλώντας την δυσκολία εισαγωγής πρώτων υλών και πληρωμής προμηθευτών και εργαζομένων μετά την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών.

Η υφεσιακή διαταραχή στην οικονομία, που εκτιμάται ότι θα προκληθεί ως συνδυαστικό αποτέλεσμα των κεφαλαιακών ελέγχων και της εφαρμογής των δημοσιονομικών μέτρων στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας με τους εταίρους, αναμένεται να είναι ισχυρή. Σε μεσοχρόνιο ορίζοντα, ωστόσο, δύναται να αντισταθμιστεί από τις ωφέλειες της ενισχύσεως της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, το υφεσιακό shock προβλέπεται να υπερβεί σημαντικά το 2% στο 2015. Η διαχείριση αυτού του shock θα πρέπει να αποτελέσει δομικό στοιχείο του σχεδιασμού της οικονομικής πολιτικής στους επόμενους μήνες. Υπάρχει μία σειρά παραγόντων που μπορεί να αμβλύνουν τις επιπτώσεις δημιουργώντας το υπόβαθρο για τη συντομότερη επιστροφή σε θετικό ρυθμό αναπτύξεως, αν είναι δυνατόν και από το 2016.

1. Η λήψη άμεσων μέτρων για τη μείωση των αρνητικών παρενεργειών στις εξαγωγικές και εισαγωγικές δραστηριότητες από την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίου, αποκαθιστώντας σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό την εφοδιαστική και εμπορική αλυσίδα.

2. Η πλήρης άρση των ελέγχων κεφαλαίου το συντομότερο μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας των ασκήσεων προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων και την επιβεβαίωση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

3. Η συμπερίληψη της δυνατότητας αγοράς ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

4. Η ενεργοποίηση της χρηματοδοτικής στηρίξεως από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς ενίσχυση των επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας όπως αναφέρεται στη συμφωνία στη Σύνοδο κορυφής της 12/13ης Ιουλίου.

5. Η ολοκλήρωση του μεταρρυθμιστικού έργου που βρίσκεται σε καθυστέρηση από τα προηγούμενα έτη και αφορά κυρίως την απελευθέρωση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η αντιμετώπιση των αδυναμιών τους συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως.

6. Η επίτευξη μιας διευθετήσεως, μέσω ελαφρύνσεως και αναδιατάξεως (reprofiling), του ελληνικού δημοσίου χρέους μετά την πρώτη αξιολόγηση της εφαρμογής της νέας συμφωνίας.

7. Η διαφαινόμενη αλλαγή στις συναλλακτικές συνήθειες των οικονομικών μονάδων μετά την επιβολή των περιορισμών κεφαλαίων, που διεύρυνε την χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών, αποτελεί πρόσθετο όπλο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Οι ανωτέρω παράγοντες σε συνδυασμό με την επικράτηση ενός ευσταθούς πολιτικού περιβάλλοντος μπορούν να ενισχύσουν κατακόρυφα την εμπιστοσύνη της εγχώριας και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας εξουδετερώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις υφεσιακές επιπτώσεις των δημοσιονομικών μέτρων εξυγιάνσεως.

Χρηματοδότηση της οικονομίας: Συνεχίζεται η μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου των εμπορικών τραπεζών, καθώς οι μηνιαίες εκταμιεύσεις νέων δανείων υπολείπονται των αντίστοιχων χρεολυσίων υφισταμένων δανείων. Κατά συνέπεια συνεχίζεται η μείωση της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά με συγκρατημένο όμως ρυθμό. Πάντως η πιστωτική επέκταση δεν φαίνεται να έχει επηρεασθεί σημαντικά από την αβεβαιότητα που επεκράτησε το πρώτο εξάμηνο 2015 και κορυφώθηκε τον Ιούνιο και Ιούλιο 2015. Ωστόσο, η προσφυγή στην έκτακτη χρηματοδότηση επειδή συνεπάγεται υψηλότερο κόστος για τις τράπεζες θα έχει περιοριστικό αποτέλεσμα στην προσφορά πιστώσεων στην πραγματική ιδιωτική οικονομία.

Ειδικότερα, η τραπεζική χρηματοδότηση προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα νοικοκυριά μειώθηκε κατά 1,7%, σε ετήσια βάση, τον Ιούνιο του 2015 (Μάιος 2015: -2,1%), έναντι σημαντικότερης μείωσης κατά 3,5% που κατέγραψε τον Ιούνιο 2014. Εντός του Ιουνίου σημειώθηκε οριακή αύξηση της χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα κατά 0,4%, που προήλθε από τις θετικές και ισχνές μεταβολές προς τους ελεύθερους επαγγελματίες (+0,20%) και τα νοικοκυριά (+0,06%), ενώ στασιμότητα παρουσίασε το υπόλοιπο των πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις.

Περαιτέρω, ο 12-μηνος ρυθμός μείωσης της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις επιβραδύνθηκε και τον Ιούνιο 2015 (-0,5%), (Μάιος 2015: -2,1%), έναντι, ωστόσο, πτώσης κατά 4,7% που σημειώθηκε τον Ιούνιο 2014. Παράλληλα, τον Ιούνιο 2015 αυξήθηκε η ροή δανείων σε € +417 εκατ. από € +35 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, έναντι σημαντικής αρνητικής ροής € 266 εκατ. που εμφανίσθηκε τον Ιούνιο του 2014.

Από τους επιχειρηματικούς κλάδους αύξηση παρουσίασαν οι πιστώσεις, τον Ιούνιο 2015, προς τη Μεταποίηση (+3,5%), το Εμπόριο (+0,7%), τις Κατασκευές (+0,9%) και στον κλάδο Αποθηκεύσεων και Μεταφορών-πλην ναυτιλίας (+2,3%).

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση προς τα νοικοκυριά, ο 12-μηνος ρυθμός μείωσης παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 3,1% τον Ιούνιο του 2015 (Μάιος 2015: -3,2%), έναντι ισόποσης μείωσης τον Ιούνιο 2014. Τα στεγαστικά δάνεια υποχώρησαν περαιτέρω κατά 3,4% τον Ιούνιο 2015 (Μάιος 2015: - 3,5%), έναντι μείωσης 3,2% τον Ιούνιο 2014. Περαιτέρω μείωση παρουσίασε και η καταναλωτική πίστη (Ιούνιος 2015: -2,3%, Μάιος 2-15: -2,4% και Ιούνιος 2014: -2,8%).

Σχετικά με την τραπεζική χρηματοδότηση προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, ο αρνητικός ρυθμός μεταβολής ενισχύθηκε ελαφρά (Ιούνιος 2015: -1,5%, Μάιος 2015; -1,2%), έναντι μικρής αύξησης (+1,5%), που παρουσίασε τον Ιούνιο 2014.

Σχετικά με την υφιστάμενη διάρθρωση των επιχειρηματικών πιστώσεων επισημαίνεται ότι τη μεγαλύτερη συμμετοχή εξακολουθούν να εμφανίζουν τα δάνεια προς τη Βιομηχανία (21,5%) και ακολουθούν οι πιστώσεις προς το Εμπόριο (19,5%), τις Κατασκευών (10,6%) και του Τουρισμού (7,9%). Σημειώνεται το πολύ μικρό ποσοστό της αναλογίας του τραπεζικού δανεισμού προς τη Γεωργία (1,5%), ενώ η ποσοστιαία αναλογία της Ναυτιλίας συρρικνώθηκε σε 10,6% τον Ιούνιο 2015 από 13,3% τον Απρίλιο 2015, εξαιτίας της απότομης μείωσης του πιστοδοτικού ρυθμού,

Τα Επιχειρηματικά δάνεια καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού τραπεζικού δανεισμού (47,2%) και έπονται τα Στεγαστικά (33,1%), τα Καταναλωτικά (13,1%) και αυτά προς τους Ελεύθερους Επαγγελματίες (6,5%).

Η σύναψη συμφωνίας με τους εταίρους και η διαδικασία καθορισμού του πλαισίου της ως τα τέλη Αυγούστου εκτιμάται ότι θα αυξήσει την εισροή καταθέσεων και θα επιτρέψει την εκ νέου πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων.

Τραπεζικές Καταθέσεις: Συνεχίσθηκε η εκροή καταθέσεων και κατά τον Ιούνιο 2015, για όγδοο διαδοχικό μήνα. Η αβεβαιότητα έχει προκαλέσει σημαντική εκροή καταθέσεων ύψους €42,3 δισ. από το τέλος του Οκτωβρίου 2014 ως το τέλος του Ιουνίου του 2015. Κατά συνέπεια, το υπόλοιπο των ιδιωτικών καταθέσεων υποχώρησε τον Ιούνιο στα € 122,2 δισ. (Μάιος 2015: €129,9 δισ.), έναντι €160,3 δισ. τον Δεκέμβριο 2014 και € 163,1 δισ. τον Ιούνιο 2014.

Οι ιδιωτικές καταθέσεις (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) μειώθηκαν σημαντικά κατά €7,7 δισ. εντός του Ιουνίου 2015, από μείωση € 3,7 δισ. τον Μάιο 2015. Η μείωση των καταθέσεων προήλθε κυρίως από τα νοικοκυριά (€ 7,2 δισ.), που απέσυραν € 6,2 δισ. από τις προθεσμιακές τους καταθέσεις.

Αντίθετα, οι καταθέσεις ταμιευτηρίου των νοικοκυριών σημείωσαν περιορισμένη μείωση € 936,0 εκατ. και αύξησαν το μερίδιό τους στο σύνολο των καταθέσεων ιδιωτών στο 34% τον Ιούνιο 2015, από 31,1% τον Μάιο 2015 και 26,3% τον Οκτώβριο 2014, γεγονός που αποδεικνύει την αύξηση της αβεβαιότητας. Οι εκροές καταθέσεων από τους λογαριασμούς των νοικοκυριών ανήλθε στα € 30,1 δισ. έναντι του Δεκεμβρίου 2015 (ή κατά -21,5%) και € 31,4 δισ. έναντι του Οκτωβρίου 2014 (ή κατά - 23,1%). Πάντως το μεγαλύτερο ποσοστό των εκροών καταθέσεων παραμένει εντός της χώρας αποθησαυρισμένο, γεγονός που υποστηρίζεται από την αύξηση των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία κατά € 17 περίπου δισ. στην περίοδο Δεκεμβρίου 2014-Ιουνίου 2015.

Ο περιορισμός της αβεβαιότητας μετά την σύναψη της νέας συμφωνίας με τους εταίρους θα συμβάλει στην σταδιακή αύξηση των καταθέσεων, εφόσον βελτιωθούν επαρκώς οι οικονομικές προοπτικές της χώρας.