Ποιες δαπάνες μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση φυσικών πρoσώπων το 2013

MarketNews

Ποιες δαπάνες μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση φυσικών πρoσώπων το 2013 , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Ολα τα δικαιολογητικά που εκπίπτουν από τον φόρο θα πρέπει να συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να μειώσουν την τελική φορολογική επιβάρυνση. Για κάθε δαπάνη που πραγματοποιήθηκε το 2012 το υπουργείο ζητεί συγκεκριμένα δικαιολογητικά, διαφορετικά οι δαπάνες δεν αναγνωρίζονται και κατ’ επέκταση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των φόρων.

Αν και η δήλωση σύμφωνα με τη νομοθεσία υποβάλλεται από την 1η Φεβρουαρίου όπως φαίνεται δεν θα ξεκινήσει η διαδικασία πριν από τον Μάιο, ενώ υπολογίζεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο. Η δήλωση υποβάλλεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών, γίνεται υποχρεωτικά από κάθε υπόχρεο που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από κάθε άλλο υπόχρεο του οποίου η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή. Σημειώνεται ότι στη φορολογική δήλωση αναγράφονται όλα τα εισοδήματα του υπόχρεου ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματα. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.

Η δήλωση αφορά τα εισοδήματα που εισπράχθηκαν το 2012. Δηλαδή οι πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία που προβλέπουν την κατάργηση του αφορολογήτου ορίου ισχύουν για τα εισοδήματα που εισπράττονται το 2013 και θα φορολογηθούν το 2014.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τις εκπιπτόμενες δαπάνες;

ΕΝΟΙΚΙΟ: Ποσοστό 10% της δαπάνης ενοικίου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ, μειώνει τον συνολικό φόρο. Συνολική έκπτωση φόρου έως 100 ευρώ. Οι υπόχρεοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν αποδείξεις που έχουν εκδοθεί από τον εκμισθωτή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Αντί των οικείων αποδείξεων καταβολής ενοικίου, ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986, από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε από αυτόν για κύρια κατοικία του ιδίου και της οικογένειάς του, ως και τα στοιχεία των δικαιούχων στους οποίους το κατέβαλε και ο αριθμός του φορολογικού μητρώου των εκμισθωτών. Τα ίδια ισχύουν και για το μίσθωμα που καταβάλλει ο φορολογούμενος που μισθώνει κατοικίες για τις στεγαστικές ανάγκες των τέκνων του που σπουδάζουν σε πόλη που δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.200 ευρώ για άγαμο και τα 2.400 ευρώ για οικογένεια, μειώνει τον συνολικό φόρο.

Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλίστρων, με βάση τις οικείες ασφαλιστικές συμβάσεις, απαιτείται απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων ή σχετική βεβαίωση, από τις οποίες προκύπτει το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης και το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση του ασφαλισμένου. Επίσης, τα στοιχεία του συμβαλλομένου και των ασφαλιζόμενων προσώπων, καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία της σχετικής σύμβασης.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ μειώνει τον συνολικό φόρο με τη συνολική έκπτωση φόρου να μην μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.

Για την απόδειξη της καταβολής των διδάκτρων για ιδιαίτερα, κατ’ οίκον, μαθήματα και για φροντιστήρια απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αμοιβής, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (πλέον Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής μειώνει τον συνολικό φόρο.

Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών σε ταμεία ασφάλισης του υπόχρεου, απαιτείται η σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από τον νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε Ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο, χωριστά από τυχόν άλλα ποσά για εκπρόθεσμη κ.τ.λ. καταβολή των εισφορών.