ΙΟΒΕ: Επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Ιούνιο

MarketNews

ΙΟΒΕ: Επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Ιούνιο, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Στις 93,5 µονάδες διαμορφώθηκε ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα τον Ιούνιο, οριακά χαµηλότερα από τις 93,8 µονάδες τον προηγούµενο µήνα, σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.

Αν και τα επίπεδα αυτά παραµένουν τα υψηλότερα της τελευταίας πενταετίας, οι τάσεις που καταγράφονται στους επιµέρους δείκτες είναι µικτές. Έτσι, µεγάλη βελτίωση των προσδοκιών καταγράφεται στον κλάδο των Ξενοδοχείων, όπου η σαφώς αυξηµένη κίνηση σε σχέση µε πέρυσι κατά την τουριστική περίοδο έχει επιτρέψει τη διατύπωση αρκετά αισιόδοξων εκτιµήσεων, µε αποτέλεσµα τη ισχυρή βελτίωση του συνολικού δείκτη των Υπηρεσιών. Θετικές αλλά σε µικρότερο βαθµό, εµφανίζονται οι προοπτικές και στον κλάδο των Κατασκευών.

Αντίθετα, υποχώρηση σηµειώνει η Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, µε άµεση επίδραση και στο Λιανικό Εµπόριο, δύο τοµείς που εµφανίζουν µεγάλη µεταβλητότητα και ευαισθησία στις πολιτικές διακυµάνσεις.

Υποχώρηση επίσης καταγράφεται και στον τοµέα της Βιοµηχανίας. Είναι φανερό ότι η πολιτική αβεβαιότητα που η χώρα βίωσε στα µέσα του περασµένου µήνα, ανέκοψε µεν τη σταδιακή άµβλυνση της παλαιότερης µεγάλης απαισιοδοξίας, αλλά τα θετικά µηνύµατα, όπως η αυξηµένη τουριστική κίνηση, η ενεργοποίηση προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και η αλλαγή της ρητορικής στο διεθνές περιβάλλον (που από κάποιους ερµηνεύεται ως ενδεχόµενο ηπιότερης δηµοσιονοµικής προσαρµογής), συνεχίζουν να συντηρούν ένα περιβάλλον ηπιότερης απαισιοδοξίας στις προσδοκίες τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων. Αναλυτικότερα:

-στη Βιοµηχανία, οι θετικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της παραγωγής εξασθενούν ενώ οι εκτιµήσεις για τα αποθέµατα υποδηλώνουν µικρή διόγκωσή τους, µε τις αρνητικές εκτιµήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης να ενισχύονται.

-στις Υπηρεσίες, τόσο οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους όσο και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη των πωλήσεων ανακάµπτουν σηµαντικά, µε τις αρνητικές εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση να αµβλύνονται επίσης.

-στο Λιανικό Εµπόριο, οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις και οι προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσµες προοπτικές των πωλήσεων µεταβάλλονται αρνητικά, ενώ οι αρνητικές εκτιµήσεις για τα αποθέµατα εξοµαλύνονται.

-στις Κατασκευές, οι δυσµενείς προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων εντείνονται, αλλά αντισταθµίζονται από την άνοδο του δείκτη της προβλεπόµενης απασχόλησης.

-στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, όλες οι µεταβλητές του δείκτη επιδεινώνονται: οι έντονα αρνητικές προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού και οι αντίστοιχες για την οικονοµική κατάσταση της χώρας διευρύνονται, ενώ και οι ήδη υποτονικές προθέσεις για αποταµίευση το επόµενο 12µηνο υποχωρούν περαιτέρω.

Τέλος, οι πολύ δυσµενείς προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας, εντείνονται περεταίρω.

Ε.Ε – ΕΥΡΩΖΩΝΗ: Βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος σε ΕΕ και Ευρωζώνη

Το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται σηµαντικά τον Ιούνιο, τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στην ΕΕ, διατηρώντας την ανοδική τάση, µε το σχετικό δείκτη να κερδίζει 1,8 µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη, κινούµενος στις 91,3 και 92,6 µονάδες αντίστοιχα. Ο δείκτης υπολείπεται ωστόσο ακόµη αισθητά έναντι του µακροχρόνιου µέσου όρου του και στις δύο ζώνες.

Στην Ευρωζώνη, η βελτίωση του κλίµατος οφείλεται αφενός στην ανάκαµψη των επιχειρηµατικών προσδοκιών σε όλους τους τοµείς, εκτός των Υπηρεσιών, και αφετέρου στη βελτίωση της καταναλωτικής εµπιστοσύνης. Συγκεκριµένα, στις Υπηρεσίες το κλίµα παραµένει σχεδόν σταθερό (-0,3), ενώ στο Λιανικό Εµπόριο βελτιώνεται σηµαντικά (+2,3). Στη Βιοµηχανία, η άνοδος των προσδοκιών είναι ελαφρώς ασθενέστερη (+1,8 µονάδες), ενώ και στις Κατασκευές ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε επίσης, αλλά ηπιότερα (+1,4). Η καταναλωτική εµπιστοσύνηβελτιώθηκε σηµαντικά (+3,1 µονάδες), ενώ σε επίπεδο χωρών της Ευρωζώνης, ο δείκτης κλίµατος ανέκαµψε τον Ιούνιο και στις πέντε µεγαλύτερες εξ’ αυτών, ήτοι στην Ισπανία (+2,5), την Ιταλία (+1,7)12, την Γαλλία (+1,3), την Γερµανία (+1,1) και την Ολλανδία (+0,9).

Στην ΕΕ, οι σχετικές εξελίξεις λίγο διαφέρουν από εκείνες στην Ευρωζώνη. Σε επίπεδο τοµέων, η βασική διαφορά µε την Ευρωζώνη έγκειται στην αισθητή άνοδο των προσδοκιών στις Υπηρεσίες (+1,7), κυρίως λόγω της σηµαντικής ανάκαµψης του σχετικού δείκτη στο Ην. Βασίλειο. Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης κλίµατος στη Βιοµηχανία βελτιώθηκε λιγότερο στην ΕΕ σε σχέση µε την Ευρωζώνη (+1,0). Σε επίπεδο των µεγαλύτερων χωρών εκτός Ευρωζώνης, οι προσδοκίες αυξήθηκαν κατά 0,7 µονάδες στο Ην. Βασίλειο και κατά 0,6 µονάδες στην Πολωνία