«ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ο τίτλος του αναπτυξιακού νομοσχεδίου που ψηφίστηκε πρόσφατα στην Ολομέλεια της Βουλής, περιγράφει λιτά και ουσιαστικά τον βασικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την ανάπτυξη. Στην παρούσα φάση, στη χώρα μας, δεν προσφέρεται ένα φιλικό περιβάλλον προς την επιχειρηματικότητα και τις υψηλές επενδύσεις. Βασική προϋπόθεση για να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα είναι η άμεση βελτίωση της κατάστασης προκειμένου να παραχθεί νέος πλούτος, να ανοίξουν καινούριες θέσεις απασχόλησης και να γίνει η οικονομία μας ανταγωνιστική.

Αυτή τη στιγμή, οι ξένες άμεσες επενδύσεις βρίσκονται σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.. Το τέλος της γραφειοκρατίας μέσω της απλούστευσης των απαραίτητων διαδικασιών, οι χαμηλοί φόροι, η γενικότερη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών, με την παράλληλη μέριμνα για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος αποτελούν βασικούς πυλώνες για την επίτευξη του στόχου, δηλαδή την προσέλκυση μεγάλων και στρατηγικών επενδύσεων στη χώρα μας.

Η οργανωμένη ενίσχυση των επενδυτικών προοπτικών της Ελλάδας όπως προάγεται από τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις ενδυναμώνει την ισορροπημένη ανάπτυξη και βοηθάει τον εκάστοτε επενδυτή, ο οποίος πλέον θα γνωρίζει ακριβώς και λεπτομερώς τις διαδικασίες που οφείλει να ακολουθήσει.

Η δημιουργία Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, δηλαδή «η ενιαία αποτύπωση του συνόλου των αδιαβάθμητων γεωχωρικών δεδομένων, κατά τρόπο δημόσια και δωρεάν προσβάσιμο στο κοινό μέσω διαδικτύου» αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, καθώς αφενός ενισχύεται η οικονομική ζωή της χώρας με την προσέλκυση επενδύσεων σε ένα περιβάλλον με λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη οργάνωση και αφετέρου εξαλείφονται δυνητικά φαινόμενα διαφθοράς ως προς την παροχή των αναγκαίων δεδομένων από την δημόσια διοίκηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα, τα δεδομένα αυτά βρίσκονται διάσπαρτα, και συχνά όχι ψηφιακά, σε διάφορες υπηρεσίες του κεντρικού κράτους και της αυτοδιοίκησης.

Εξίσου κρίσιμη είναι και η συγκρότηση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Υποδομών που θα λειτουργεί σε ψηφιακή και, φυσικά, δημόσια προσβάσιμη μορφή. Εδώ θα συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των δημόσιων υποδομών και δημοσίων κτιρίων με τις ανάλογες πληροφορίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια πρόσβαση στην πληροφορία και να ενισχύεται η λογοδοσία ως προς την ανταπόκριση των αρμοδίων αρχών στις νόμιμες υποχρεώσεις τους.

Το Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο αποτελεί το εθνικό Μητρώο εμπορικής δημοσιότητας που αποσκοπεί στη διασφάλιση της νομιμότητας και στην εγκαθίδρυση περιβάλλοντος ασφάλειας και διαφάνειας στην άσκηση της εμπορικής  δραστηριότητας στη χώρα, εκσυγχρονίζεται, ψηφιοποιείται και απλουστεύεται και ως εκ τούτου βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα του συνόλου της οικονομίας μέσω της σοβαρής μείωσης του χρόνου καταχώρισης πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ. και άμεσης νομιμοποίησης των υπόχρεων, ενώ παράλληλα μειώνεται και ο διοικητικός φόρτος.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων καταρτίζει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, για τον μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό προγραμματισμό αξιοποίησης των εθνικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Εισάγεται, έτσι, η έννοια του προγραμματισμού στον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Εξαιρετικά σπουδαία και προς την επιθυμητή κατεύθυνση, είναι η καθιέρωση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, ως το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ο,τι αφορά τη χάραξη εθνικής πολιτικής στην Έρευνα, την Τεχνολογία και την ανάπτυξη της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), το οποίο θα υποστηρίζει στο έργο τους τον αρμόδιο Υπουργό και Γενικό Γραμματέα για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας.     

Η συγκεκριμένη διάταξη αποσκοπεί στην αξιοποίηση και θετική εκμετάλλευση των Ελλήνων επιστημόνων, θέτοντας για πρώτη φορά, υπό ένα κοινό επιτελικό όργανο, διακεκριμένους επιστήμονες από τον ερευνητικό και ακαδημαϊκό χώρο με καταξιωμένες προσωπικότητες από τον χώρο της καινοτομίας, οι οποίοι καλούνται να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Ο συγκεκριμένος αναπτυξιακός νόμος έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, να εκσυγχρονίσει το επενδυτικό τοπίο, να ψηφιοποιήσει διαδικασίες και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να προσελκύσει η Ελλάδα στρατηγικές επενδύσεις και όλα αυτά με την παράλληλη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και ισχυρής βιώσιμης ανάπτυξης.

Facebook Comments