Η εταιρεία Dimand ενημερώνει ότι την 08.07.2022 έλαβε γνωστοποίηση από τον μέτοχο Latsco Hellenic Holdings S.A.R.L, σχετικά με την απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου στις 06.07.2022, ενώ την 11.07.2022 έλαβε γνωστοποιήσεις από τους μέτοχους κ.κ. Δημήτριο Ανδριόπουλο και Παναγιώτη Παναγιωτίδη, σχετικά με τη διάθεση δικαιωμάτων ψήφου στις 06.07.2022. Συγκεκριμένα:

Για τη LATSCO HELLENIC HOLDINGS S.A.R.L:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν την τελευταία συναλλαγή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή: 1.000.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,353% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Στην ίδια ως άνω γνωστοποίηση, ο μέτοχος LATSCO HELLENIC HOLDINGS S.A.R.L δήλωσε ότι ελέγχεται κατά ποσοστό 100% από την εταιρεία με την επωνυμία “EFG Trust Company Ltd” υπό την ιδιότητά της ως trustee του trust με την επωνυμία “Thalassa Trust”.

Για τον κ. Δ. Ανδριόπουλο:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν την τελευταία συναλλαγή: 10.320.600 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 63,75% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή: 9.528.570 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 51,009% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Για τον κ. Π. Παναγιωτίδη:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν την τελευταία συναλλαγή: 1.214.400 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 7,50% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή: 1.121.220 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 6,002% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

Facebook Comments