Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο, στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων.

Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 1,05%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.098 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,76 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Facebook Comments