Ζημίες ύψους 23 εκατ. ευρώ μετά τις προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων της τάξης των 162 εκατ. ευρώ και αύξηση των επαναλαμβανόμενων συνολικών εσόδων κατά 6% εμφάνισε το 2012 ο όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας.

Ειδικότερα, για το έτος που έληξε στις 31/12/2012, ο όμιλος πραγματοποίησε ετήσια αύξηση των επαναλαμβανόμενων συνολικών εσόδων της τάξης του 6%, ενώ συγκράτησε τα έξοδα του στα επίπεδα του 2011, παρά την επιβολή σημαντικών επιπρόσθετων επιβαρύνσεων ύψους 11εκατ. ευρώ περίπου που επιβλήθηκε στο τέλος του 2012 και αφορά τον ειδικό φόρο και το ειδικό τέλος πιστωτικών ιδρυμάτων.

Με αυτά τα δεδομένα, ο όμιλος πραγματοποίησε κέρδος 149 εκατ. ευρώ από συνήθεις εργασίες πριν από τις προβλέψεις, 13% αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο κέρδος για το 2011.

Ο όμιλος, ακολουθώντας συνεπή και προληπτική προσέγγιση, αναγνώρισε προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων για το έτος της τάξης των 162 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει ζημία που αναλογεί στους μετόχους ύψους 23 εκατ. ευρώ για το έτος 2012.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η τράπεζα ενίσχυσε τις καταθέσεις της με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει ετήσια αύξηση της τάξης του 9% και να βελτιώσει περαιτέρω την άνετη ρευστότητά της και να έχει στις 31/12/2012 δείκτη μεικτών χορηγήσεων έναντι καταθέσεων 71,5%, μηδενική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μηδενική άντληση ρευστότητας από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας και καθόλου εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά.

Ταυτόχρονα, το 2012 ο όμιλος μέσω του Προγράμματος Κεφαλαιακής Ενίσχυσης κατάφερε σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες να θωρακίσει περαιτέρω την κεφαλαιακή του βάση με αποτέλεσμα να διαμορφώσει Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στις 31/12/2012 13,6%, Δείκτη Ιδίων Κεφαλαίων 10,9% και Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 8,2%.

Αντίστοιχα, οι ελάχιστοι απαιτούμενοι εποπτικοί δείκτες για την Ελληνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη την προσαύξηση, η οποία υπολογίζεται με βάση το ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας έναντι του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 31/12/2012, διαμορφώνονται σε 11,7% (Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας), 9,7% (Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων) και 8,2% (Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων).

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα, τα αποτελέσματα της έκθεσης της PIMCO δεν έχουν στο παρόν στάδιο γνωστοποιηθεί επίσημα στα επηρεαζόμενα ιδρύματα, περιλαμβανομένης και της Ελληνικής Τράπεζας, και ως αποτέλεσμα δεν είναι σε θέση να ενημερώσει για οποιεσδήποτε ενέργειες που ενδεχομένως να πρέπει να προβεί. Με αυτά τα δεδομένα, και εκτιμώντας ότι το 2013 θα συνεχιστούν οι προκλήσεις για την κυπριακή οικονομία, το Διοικητικό Συμβούλιο και η διεύθυνση της Ελληνικής Τράπεζας παρακολουθεί τις εξελίξεις και λαμβάνει με σύνεση μέτρα για αποτελεσματική διαχείριση τους.

Facebook Comments