Μια φορολογική καινοτομία της νέας χρονιάς είναι η διαδικασία με το “πλαστικό χρήμα” που από 1/1/2017 μπήκε και επίσημα στη ζωή μας, αφού οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να “χτίζουν” το αφορολόγητο που δικαιούνται με τη χρήση του.

Tο συγκεκριμένο μέτρο έχει αποδέκτες όσους φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων και αφορά στο εισόδημα από αυτή την πηγή και μόνο. Αναλυτικότερα, αφορά:

1.  Τους μισθωτούς.

2.  Τους συνταξιούχους.

3.  Τους δικηγόρους με πάγια αντιμισθία.

4.   Όσους λαμβάνουν αμοιβή διαχειριστή Δ.Σ.

5.   Τα «μπλοκάκια» που δεν έχουν εισόδημα από άλλες μισθωτές υπηρεσίες.

6.  Όσους λαμβάνουν αμοιβή από παροχή σε είδος.

Όσους γενικά φορολογούνται με την κλί­μακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

Οι τρόποι πληρωμής που θα γίνονται δεκτοί για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου είναι οι εξής:

•   Πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

•   Πληρωμή με χρεωστική κάρτα (κάρτα ανα­λήψεων από ΑΤΜ).

•   Πληρωμή με προπληρωμένη κάρτα.

•   Μεταφορά μέσω Θ-^αη^ίη9 και μεταφορά μέσω τραπεζικής εντολής.

•   Πληρωμή μέσω κινητού τηλεφώνου.

«Πλαστικό» χρήμα δεν θεωρείται η χρήση εταιρικής κάρτας, η πληρωμή με ανάληψη και κατάθεση και η πληρωμή με κάρτες που έχουν εκδοθεί από τριμερή συστήματα καρ­τών πληρωμής. Το ελάχιστο ύψος που θα πρέπει να συλλεχθεί από τον κάθε φορολο­γούμενο που φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων είναι κλιμα­κωτά το εξής:

•   Για εισοδήματα από 1 έως 10.000 ευρώ το ποσοστό που θα πρέπει να συλλεχθεί είναι 10%.

•    Για εισοδήματα από 10.001 έως 30.000 ευρώ το ποσοστό που θα πρέπει να συλλεχθεί είναι 15%.

•   Για εισοδήματα από 30.001 και άνω το ποσοστό που θα πρέπει να συλλεχθεί είναι 20%, με ανώτατο όριο το ποσό των 30.000 ευρώ αποδείξεων.

Για το «χτίσιμο» του ποσού που αναφέ­ραμε υπολογίζονται όλες οι καταναλωτικές δαπάνες (τρόφιμα, ξενοδοχεία, ρουχισμός, εκπαίδευση, μεταφορές, ένδυση, σούπερ μάρκετ κλπ.), συμπεριλαμβανομένων και των λογαριασμών ρεύματος, τηλεφώνου και νε­ρού. Εξαίρεση αποτελούν οι δαπάνες για αγο­ρά μέσων μεταφοράς (Ι.Χ, δίκυκλων κλπ.) , οι δαπάνες για αγορά ακινήτων, οι δόσεις απο­πληρωμής δανείων, οι αγορές επενδυτικών προϊόντων, τα ενοίκια και οι πληρωμές φόρων.

Επίσης, οι δαπάνες για την υγεία, εξετά­σεις, επισκέψεις σε γιατρούς, αγορές φαρμά­κων κλπ., δεν θα λογίζονται στις αποδείξεις για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου, όμως αποτελούν έξτρα φοροαπαλλαγή, με την προ­ϋπόθεση ότι θα έχουν δαπανηθεί με τη χρήση «πλαστικού» χρήματος.

Το ποσό που θα πρέπει να συλλεχθεί είναι ατομικό για τον κάθε σύζυγο ή από κάθε μέ­ρος που έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης και κάνει κοινή δήλωση. Σε περίπτωση που ο ένας υπερκαλύπτει το ποσό και ο άλλος όχι, το υπερβάλλον ποσό γίνεται να μεταφερθεί από τον ένα σύζυγο στον άλλο.

Αν δεν καλυφθεί το απαιτούμενο ποσό τότε επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος, ύψους 22% επί του ποσού που δεν έχει συλ- λεχθεί. Για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 12.000 ευρώ έπρεπε να συλλέξει 1.300 ευρώ αποδείξεις, αλλά τελικά συνέλε- ξε στο τέλος του έτους μόλις 800 ευρώ . Στην περίπτωση αυτή, θα πληρώσει παραπάνω φόρο, ύψους 110 ευρώ.

Όσον αφορά στις εξαιρέσεις από το μέτρο, υπάρχουν δύο κατηγορίες: Είναι οι φορολογούμενοι που εξαιρούνται από τη συλλογή αποδείξεων γενικά και οι φορολο­γούμενοι που εξαιρούνται από την υποχρέω­ση συλλογής αποδείξεων με πληρωμή μέσω «πλαστικού» χρήματος, αλλά θα πρέπει να μαζεύουν αποδείξεις με τον παλαιό τρόπο, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον τρόπο πληρωμής τους.

Οι φορολογούμενοι που εξαιρούνται από την υποχρέωση πληρωμής με «πλαστικό» χρήμα είναι:

1.  Οι φορολογούμενοι άνω των 70 ετών.

2.  Τα άτομα με ποσοστά αναπηρίας 80% και άνω.

3. Τα άτομα που βρίσκονται σε δικαστική συ­μπαράσταση.

4. Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θη­τεία.

5.  Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό.

6. Οι κάτοικοι χωριών κάτω των 500 κατοί­κων και νησιών κάτω των 3.100 κατοίκων (όχι τουριστικές περιοχές).

7.  Όσοι φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και έχουν διαφορά τεκμαρτού εισο­δήματος για το κομμάτι του τεκμαρτού.

8. Οι φορολογούμενοι που είναι μακροχρό­νια νοσηλευόμενοι.

Οι φορολογούμενοι που εξαιρούνται γενικά από το μέτρο συλλογής αποδείξεων είναι οι εξής:

1.   Οι στρατιωτικοί και οι υπάλληλοι του υπ. Εξωτερικών που υπηρετούν στην αλλοδαπή.

2.   Οι διαμένοντες σε οίκο ευγηρίας.

3.  Οι φυλακισμένοι.

4.  Οι διαμένοντες σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Οι κάτοικοι εξωτερικού που έχουν εισό­δημα από σύνταξη ή μισθό στην Ελλάδα και βάση Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορο­λογίας με το κράτος που είναι φορολογικοί κάτοικοι θα πρέπει να δηλώνουν το εισόδημα και στην Ελλάδα.

Επίσης, το μέτρο δεν αφορά στους επαγγελματίες ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, δε­δομένου ότι δεν δικαιούνται έκπτωση φόρου, αλλά και κάποιο έμμεσο αφορολόγητο.

Όσον αφορά στην υποχρέωση των επι­χειρήσεων να διαθέτουν σύστημα πληρωμής μέσω καρτών, σταδιακά, μέχρι το 2018, θα ανακοινώνονται οι επιχειρήσεις που θα είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν τέτοιο σύστημα.

Σε κάθε περίπτωση από 1/2/2017 οι επιχειρήσεις που διαθέτουν σύστημα υποδο­χής καρτών οφείλουν να ενημερώνουν τους πελάτες με σχετική πινακίδα στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο της επιχείρησης ότι ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει με τη χρήση κάρτας. Το πρόστιμο της μη ανάρτη­σης της σχετικής πινακίδας είναι 1.000 ευρώ. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις που δεν διαθέ­τουν σύστημα δεν είναι υποχρεωμένες εκ του νόμου να αναρτήσουν σχετική πινακίδα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω μία προσωπική άποψη για το θέμα. Το μέτρο εάν χρησιμοποιηθεί σωστά από την Πολιτεία μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Βέβαια, τα κίνη­τρα θα έπρεπε να ισχύουν για όλους και να είναι επιβραβευτικά κι όχι τιμωρητικά. Όμως, από την άλλη, όταν δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη μείωση των προμηθειών των τραπεζών, που πολλές φορές ξεπερνούν το κέρδος της επιχείρησης, δεν υπάρχει πρόβλεψη για ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό για τους σκοπούς του νόμου και παράλληλα οι φορολογικοί συντελεστές παραμένουν στα ύψη, δημιουργείται άλλος ένας βραχνάς στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες βάλλο­νται από παντού.

Για το φοροτεχνικό γραφείο  “Παναγιώτης Παντελής και Συνεργάτες” Ηλίας Χατζηγεωργίου

Facebook Comments