Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 164 εκατ. ευρώ στο β΄τρίμηνο

MarketNews

Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 164 εκατ. ευρώ στο β΄τρίμηνο , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Στα 164 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο β τρίμηνο, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, οπότε και είχε εμφανίσει ζημιές ύψους 247 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα:

- Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη διαμορφώθηκαν το β τρίμηνο του 2014 στα 295 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17% έναντι του 1ου 3μήνου του έτους (χωρίς τις έκτακτες επιβαρύνσεις λειτουργικής ενοποίησης εξαγορών ύψους 28 εκατ. ευρώ και εκτάκτων λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης ύψους 144 εκατ. ευρώ).

- Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου συνέχισαν την ανοδική τους τάση σε τριμηνιαία βάση, παρουσιάζοντας το 2ο 3μηνο αύξηση 4% στα 500 εκατ. ευρώ.

- Η περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων τον Ιούνιο στις 262 μ.β. από 288 μ.β. τον Μάρτιο και 305 μ.β. το Δεκέμβριο 2013, συνέβαλε στη βελτίωση του καθαρού εντόκου αποτελέσματος.

- Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 80 εκατ. ευρώ στο 2ο 3μηνο, παρουσιάζοντας σταθεροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο.

- Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του 2ου 3μήνου 14 ανήλθαν σε €49 εκατ, επηρεαζόμενα θετικά από το πρόγραμμα αποεπενδύσεων της Τράπεζας και εστίασης στις κύριες τραπεζικές δραστηριότητες.

- Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε €138 εκατ, ενσωματώνοντας έσοδο από την αναδιάρθρωση προβληματικού χαρτοφυλακίου δανείων.

- Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €781 εκατ από €553 εκατ στο 1ο 3μηνο 2014.

- Το λειτουργικό κόστος ανήλθε στα €371 εκατ, συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα ενσωμάτωσης των εξαγορασθεισών τραπεζών ύψους €28 εκατ.

- Ο δείκτης κόστος προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση μειώθηκε στο 54% στο 2ο 3μηνο 2014 από 56% στο αμέσως προηγούμενο 3μηνο.

- Οι προβλέψεις για δάνεια διαμορφώθηκαν σε €476 εκατ ή 2,6% επί των μέσων δανείων προ προβλέψεων για το 2ο τρίμηνο, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με το 1ο 3μηνο 2014.

- Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδη €164 εκατ αισθητά βελτιωμένα σε σχέση με το 1ο 3μηνο 14 (-€247 εκατ).

Μεγέθη στις 30 Ιουνίου 2014

- Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €88,5 δισ, παρουσιάζοντας μείωση 1% έναντι του Μαρτίου 2014, που οφείλεται κυρίως στη μείωση των δανείων αλλά και στην αποπληρωμή των ομολόγων ΕΔ του Πυλώνα Ι (€1,2 δισ).

- Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €54,4 δισ, παρουσιάζοντας μηδενική μεταβολή τόσο έναντι του προηγούμενου τριμήνου όσο και έναντι του Δεκεμβρίου 2013.

- Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών συνέχισαν την ήπια πορεία απομόχλευσής τους (-1% τριμηνιαίως) εν μέσω αρνητικής ακόμη οικονομικής ανάπτυξης και χαμηλής ζήτησης και διαμορφώθηκαν σε €73,1 δισ. Τα καθαρά δάνεια ανήλθαν σε €58,7 δισ.

- Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σημείωσε περαιτέρω βελτίωση τον Ιούνιο 2014 στο επίπεδο του 108% από 109% τον Μάρτιο 2014, ενώ ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα (χωρίς τα ομόλογα EFSF που έχουν χρησιμοποιηθεί για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ) υποχώρησε περαιτέρω στο 6,7% επί του ενεργητικού.

- Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 38,5%, με την παραγωγή νέων δανείων σε καθυστέρηση το 2ο 3μηνο 2014 να συνεχίζει την καθοδική της πορεία για 6ο συνεχόμενο τρίμηνο (ως ποσοστό των δανείων στις 68 μ.β. από 105 μ.β. το 1ο 3μηνο 2014), ο δε δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις διατηρήθηκε στο 51%.

- Ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων αυξήθηκε στο τέλος Ιουνίου 2014 στο ιδιαίτερα υψηλό σημείο του 19,6% για τον Όμιλο και 19,8% για το ελληνικό χαρτοφυλάκιο έναντι 16,2% του συνόλου της ελληνικής αγοράς.

- Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς ανήλθαν στα €9,4 δισ, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου σύμφωνα με το πλαίσιο Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε στο 15,0% από 14,5% το Μάρτιο 14 (στοιχεία Μαρτίου pro-forma για AMK και αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών).

- Το δίκτυο καταστημάτων στο τέλος Ιουνίου 2014 αριθμούσε 1.277 μονάδες, με 889 καταστήματα στην Ελλάδα και 388 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Τα καταστήματα στην Ελλάδα ήταν μειωμένα κατά 148 από την αρχή του χρόνου στις 30.06.14, στο πλαίσιο εξορθολογισμού τους, ενώ στο εξωτερικό κατά 24. Το ανθρώπινο δυναμικό ανερχόταν σε 22.343 άτομα, 16.541 σε εγχώριες και 5.802 σε διεθνείς δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι το προσωπικό στην Ελλάδα είναι μειωμένο κατά 14% από το Δεκέμβριο 2012 σε συγκρίσιμη βάση.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της τράπεζας, Μιχάλης Σάλλας δήλωσε σχετικά:

«Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει σημάδια σταδιακής ανάκαμψης. Τόσο στο δημοσιονομικό τομέα όσο και στα θέματα ανταγωνιστικότητας (ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών), οι επιδόσεις της είναι ενθαρρυντικές. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να επιβεβαιωθεί η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που θα σηματοδοτήσει τη σταδιακή υποχώρηση της ανεργίας που είναι και το μεγάλο ζήτημα για την οικονομία και την κοινωνία.

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεισφέρει στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, διαθέτοντας ισχυρή κεφαλαιακή βάση και υψηλή ρευστότητα. Οι εκταμιεύσεις επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα κατά το 2ο 3μηνο του έτους ανήλθαν σε €1,2 δισ (+13%), εκ των οποίων €0,7 δισ (+ 16%) προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή στήριξη του Ομίλου στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, έχοντας ισχυροποιήσει τη θέση του την τελευταία διετία, συμμετέχει στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment) της ΕΚΤ που περιλαμβάνει την εξέταση της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών, καθώς και Stress Test, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται τον Οκτώβριο. Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στην άσκηση ξεκινώντας από υψηλό σημείο εκκίνησης με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 14% στις 31.12.13, που ενισχύθηκε περαιτέρω τόσο με την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου όσο και με το εγκεκριμένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης που ήδη υλοποιείται.

Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας, σε συνδυασμό με την ηγετική της θέση στην ελληνική οικονομία, αλλά και με τα μέτρα που προωθούνται για την εξυγίανση των προβληματικών δανείων, δημιουργούν τις προϋποθέσεις η Τράπεζα Πειραιώς να συμβάλει αποφασιστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

Ο διευθύνων σύμβουλος και CEO του ομίλου, Σταύρος Λεκκάκος, δήλωσε:

«Τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα προ φόρων και προβλέψεων του 2ου 3μήνου 2014 ανήλθαν σε €295 εκατ, με άνοδο κατά 17% σε σχέση με το 1ο 3μηνο 2014. Τα καθαρά έντοκα έσοδα, ενισχυμένα από τη σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα, αυξήθηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση στα €500 εκατ. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση σημείωσαν αισθητή πτώση για 6ο συνεχόμενο τρίμηνο στα €500 εκατ από €773 εκατ το 1ο 3μηνο 14 (-35%). Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 51%, ενώ ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς δάνεια διαμορφώθηκε στο 20%. Το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας για το 2ο 3μηνο 2014 διαμορφώθηκε σε κέρδος €164 εκατ σημαντικά βελτιωμένο έναντι του 1ου 3μήνου 2014 (-€247 εκατ).

Η ρευστότητα του Ομίλου παρουσίασε περαιτέρω βελτίωση, με τον δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 108% τον Ιούνιο 2014 από 111% στο τέλος Δεκεμβρίου 2013. Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου παρουσίασε βελτίωση σε 3μηνιαία βάση, με το δείκτη Common Equity Tier 1 κατά Βασιλεία ΙΙΙ να ανέρχεται στο 15,0% (+0,5% τριμηναίως). Ο δείκτης ενσωματώνει την αύξηση κεφαλαίου και την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου κατά το 2ο 3μηνο του έτους.

Η Τράπεζα εστιάζει τις προτεραιότητές της στην πρόσθετη μείωση του κόστους χρηματοδότησης, στην περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών μέσω και των συνεργειών από τις εξαγορές, στην αποδοτικότερη διαχείριση των προβληματικών δανείων με σύγχρονη οργάνωση, εργαλεία και μακροπρόθεσμες λύσεις, μα πάνω από όλα στη χρηματοδότηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας».