Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

MarketNews

Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τη συμμετοχή της στη δράση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», με σκοπό την από κοινού συνεπένδυση των ιδίων κεφαλαίων της με τα κεφάλαια του ΤΕΠΙΧ, για την παροχή δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης με ευνοϊκούς όρους, ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Επιλέξιμες για ένταξη στη δράση είναι οι οικονομικά βιώσιμες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας και κάθε σταδίου λειτουργίας υπό σύσταση, νέες ή υφιστάμενες.

Η δράση περιλαμβάνει δάνειο χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων και κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού, τα οποία θα συνδράμουν αποτελεσματικά την επιχειρηματικότητα, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Πιο συγκεκριμένα, με υψηλό ποσό χρηματοδότησης έως 800.000 ευρώ για τα επενδυτικά δάνεια και έως 300.000 ευρώ για τα κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού. Επίσης με επιτόκιο μειωμένο κατά 50% από τα ισχύοντα (πλέον εισφοράς του Ν. 128/75, για το μέρος των κεφαλαίων που προέρχεται από την τράπεζα) και με ευελιξία αποπληρωμής με χρεωλυτική ή τοκοχρεωλυτική εξυπηρέτηση και συχνότητα αποπληρωμής, που καθορίζεται ανάλογα με το συναλλακτικό κύκλωμα κάθε επιχείρησης. Η διάρκεια αποπληρωμής θα είναι έως 12 έτη για τα επενδυτικά δάνεια και έως 48 μήνες για τα κεφάλαια κινήσεως ειδικού σκοπού. Ο χαμηλότοκος δανεισμός προκύπτει ως αποτέλεσμα της συνεπενδύσεως κεφαλαίων, με προνομιακό επιτόκιο από την Alpha Bank και με μηδενικό επιτόκιο από το ΤΕΠΙΧ για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Η ανωτέρω δράση Συνεπενδύσεως αφορά στη χρηματοδότηση τόσο των επενδυτικών σχεδίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και των αναγκών τους σε κεφάλαια κίνησης και έχει συνολικό προϋπολογισμό 550 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 275 εκατ. θα διατεθούν από τις τράπεζες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα καταστήματα της Alpha Bank και της Εμπορικής Τράπεζας. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.