Πως μπορούν οι δανειολήπτες να ενταχθούν στον Κώδικα Δεοντολογίας (αναλυτικές οδηγίες)

Πέτκος Χρήστος

Πως μπορούν οι δανειολήπτες να ενταχθούν στον Κώδικα Δεοντολογίας (αναλυτικές οδηγίες), ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Πολλοί δανειολήπτες δεν γνωρίζουν ότι από το καλοκαίρι του 2016 έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στην Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) όπως ορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαχείριση των μη καταγγελμένων δανείων από τις τράπεζες.

Ποιους Αφορά:

Αφορά  όχι μόνο οφειλές που παρουσιάζουν καθυστέρηση.

Οφειλές που έχουν καταγγελθεί υπάγονται (αρκεί να έχουν καταγγελθεί σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος του Κώδικα Δεοντολογίας πριν 01-01-2015). (1)

Έχει εφαρμογή για οφειλές τόσο ιδιωτών, όσο και επιχειρήσεων.

(1) Χρόνος κατά τον όποιο δεν είχε θεσπισθεί ο Κώδικας Δεοντολογίας ΤτΕ (ΦΕΚ Β 2289/27-08-2014)

Μη συνεργάσιμος Δανειολήπτης

Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να μπει στον Κώδικα, πλέον οφείλει να προσκομίζει τις απαραίτητες πληροφορίες που του ζητούν οι τράπεζες, ώστε να μην χαρακτηριστεί ως “μη συνεργάσιμος  δανειολήπτης”.

Εάν κάποιος χαρακτηριστεί “μη συνεργάσιμος”, τότε η τράπεζα μπορεί να ξεκινήσει τις νόμιμες διαδικασίες, δηλαδή έκδοση διαταγής πληρωμής, πρόγραμμα πλειστηριασμού κλπ.

Διαδικασία

Στάδιο 1 – Επικοινωνία του δανειολήπτη με την τράπεζα.

Στάδιο 2 – Προσκόμιση δικαιολογητικών από τον δανειολήπτη 

Στάδιο 3 – Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων από την τράπεζα

Στάδιο 4 – Υποβολή προτάσεων για ρύθμιση οφειλών από την τράπεζα

Στάδιο 5 – Υποβολή ένστασης από τον δανειολήπτη

 ΣΤΑΔΙΟ 1

Παράδειγμα Α)

- Το δάνειο είναι ήδη σε καθυστέρηση 30 ημερών την 1-01-2015

- Ο δανειολήπτης εκδηλώνει το ενδιαφέρον του προς την τράπεζα

- Ο δανειολήπτης έχει 15 ημέρες να ενταχθεί στο Στάδιο 2

- Εάν αποδεχτεί να ενταχθεί, προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Παράδειγμα Β)

- Το δάνειο προκύπτει σε καθυστέρηση μετά την 1-01-2015

- Αρχική επικοινωνία με δανειολήπτη συμβουλευτικού χαρακτήρα

- Μετά από 30 ημέρες καθυστέρησης η τράπεζα στέλνει επιστολή μέσα σε 15 ημέρες

- Εάν ο δανειολήπτης αποδεχτεί περνάει στο Στάδιο 2 και προσκομίζει τα δικαιολογητικά.

ΣΤΑΔΙΟ 2

Ο Δανειολήπτης προσκομίζει, μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Την «Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης»

Τα επιπλέον δικαιολογητικά που ζητάει η τράπεζα

Τα έγγραφα αυτά τα παραλαμβάνει ειδικό τμήμα/γραφείο της τράπεζας, για τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου θα πρέπει να έχει ενημερωθεί.

 ΣΤΑΔΙΟ 3 & 4

Η τράπεζα αξιολογεί τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά του δανειολήπτη και προτείνει μια ή περισσότερες λύσεις.

Καταθέτει τις προτάσεις της μέσω ενός «Τυποποιημένου Εγγράφου Πρότασης» σε εύλογο χρονικό διάστημα αλλά όχι περισσότερο από 6 μήνες.

Αφού ο δανειολήπτης ενημερωθεί για τις προτάσεις τις τράπεζας, έχει  προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών, για να:

Να αποδεχτεί την πρόταση

Να αντιπροτείνει γραπτώς

Να αρνηθεί την πρόταση γραπτώς

 ΣΤΑΔΙΟ 5 - ΕΝΣΤΑΣΗ

Εάν ο δανειολήπτης δεν συμφωνεί με τις προτάσεις της τράπεζας, μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή Ενστάσεων της Τράπεζας.

Η τελευταία έχει 3 μήνες για να αποφασίσει εάν θα αποδεχτεί την ένσταση και παρέχει την απαραίτητη δικαιολόγηση.

Εάν γίνει αποδεκτή η ένσταση, η τράπεζα:

-  Γνωστοποιεί τις διαρθρωτικές ενέργειες ή την αναθεωρημένη λύση.

-  Παραπέμπει εκ νέου την περίπτωση στο Στάδιο 3 ή Στάδιο 4, ώστε οι αρμόδιοι υπάλληλοι της τράπεζας να επαναξιολογήσουν την υπόθεση και να κάνουν εκ νέου πρόταση.

Κάθε δανειολήπτης μπορεί να κάνει ένσταση μόνο μια φορά, οπότε δεν μπορεί να επανέλθει στην Επιτροπή Ενστάσεων εάν δεν συμφωνεί με την νέα πρόταση της τράπεζας.

ΑΠΟΤΥΧΙΑ-ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

Ο δανειολήπτης μπορεί να επιλέξει είτε να μην ακολουθήσει τη διαδικασία του Κώδικα, είτε αφού την ακολουθήσει να μην συμφωνήσει με την πρόταση της τράπεζας.

Ο δανειολήπτης στο στάδιο αυτό έχει την δυνατότητα να προσφύγει στην (Αρ. Αποφ Διοικητή ΤτΕ. 195/1/29-07-2016)Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) μέσω των φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (πχ δικηγόρου, Συνήγορος Καταναλωτή κ.λ.π.) και να προσπαθήσει να βρει λύση μέσω διαμεσολάβησης (ή με τη χρήση άλλων νομικών διατάξεων (π.χ. Ν.3869/10 όπως συνεχίζει η ισχύ του).

ΕΓΓΥΗΤΗΣ

Εάν ολοκληρωθούν όλα τα στάδια μαζί με αυτό της ένστασης και δεν υπάρξει συμφωνία, τότε η τράπεζα έχει δικαίωμα να στραφεί εναντίον του εγγυητή και να εφαρμόσει τα αντίστοιχα στάδια. Αυτό στην περίπτωση που από τη σύμβαση προβλέπεται ότι ο εγγυητής υποκαθιστά τον δανειολήπτη στις υποχρεώσεις του.


Πέτκος Χρήστος

Διαπιστευμένος στο Υπ.Δικαιοσύνης Διαχειριστής Αφερεγγυότητας