ΕΤΕ: Το χρονοδιάγραμμα για reverse split και ΑΜΚ

MarketNews

ΕΤΕ: Το χρονοδιάγραμμα για reverse split και ΑΜΚ

Εκτός διαπραγμάτευσης θα τεθεί για τέσσερις ημέρες, και συγκεκριμένα από την Παρασκευή 24 Μαΐου έως και την Τετάρτη 29 Μαΐου, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στο πλαίσιο του reverse split και της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενώ λίγο νωρίτερα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σχετικό ενημερωτικό δελτίο.

Ως περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίστηκε η περίοδος από 30 Μαΐου 2013 έως και 13 Ιουνίου 2013, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος για την ΑΜΚ στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίστηκε η περίοδος από την 30η Μαΐου 2013 έως και την 7η Ιουνίου 2013.

Όπως είχε μεταδώσει από χθες το Capital.gr σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Χρηματιστήριο κατά την υλοποίηση του reverse split για τη διαμόρφωση των δέκα μετοχών σε μία με νέα με ονομαστική αξία, απαιτείται ολιγοήμερη διακοπή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΕΤΕ στο Χ.Α. Η διακοπή αυτή έχει τετραήμερη διάρκεια καθώς πέραν των τριών ημερών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του reverse split, απαιτείται και μια ακόμη ημέρα προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση των πράξεων (Τ+3), η συνένωση των μετοχών (reverse split) και να ενημερωθούν τα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Τράπεζας.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των:

α) 122.660.120 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νέας ονομαστικής αξίας εκάστης Euro 10,00, που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 1.226.601.200 κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας. Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της τράπεζας ορίστηκε η 24η Μαΐου 2013.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 28η Μαΐου 2013. Επίσης η Επιτροπή ενημερώθηκε για την ακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της τράπεζας από Euro 10,00 σε Euro 0,30. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με τελική νέα ονομαστική αξία εκάστης Euro 0,30 ορίστηκε η 30η Μαΐου 2013.

β) 122.660.120 δικαιωμάτων προτίμησης της τράπεζας, που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και τα οποία προσφέρονται υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 2,2253392 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής Euro 4,29 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 24η Μαΐου 2013. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 28ης Μαΐου 2013. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 30η Μαΐου 2013 έως και την 13η Ιουνίου 2013, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 30η Μαΐου 2013 έως και την 7η Ιουνίου 2013.