Κεφαλαιακό όφελος €37,5 εκατ. από την επαναγορά τίτλων

MarketNews

Κεφαλαιακό όφελος €37,5 εκατ. από την επαναγορά τίτλων, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Το σύνολο των τίτλων που προσφέρθηκαν εγκύρως στην πρόταση επαναγοράς ομολόγων αποφάσισε να αποδεχθεί η Τράπεζα Πειραιώς με το κεφαλαιακό όφελος να διαμορφώνεται κοντά στα 37,5 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, η τράπεζα θα καταβάλει το 35% της ονομαστικής αξίας για προνομιούχους τίτλους συνολικού ποσού 39,534 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, θα καταβάλει το 55% της ονοματικής αξίας τίτλων μειωμένης εξασφάλισης συνολικού ποσού 26,204 εκατ. ευρώ.

Με αυτό τον τρόπο η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει περαιτέρω τα κεφάλαια της (σημειώνεται ότι το κεφαλαιακό όφελος από την επαναγορά δεν μειώνει τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν από την ΑΜΚ), ολοκληρώνοντας την άσκηση διαχείρισης παθητικού στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης.

Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση η τράπεζα σημειώνει τα εξής:

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (η Τράπεζα) ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της πρόσκλησής της προς (α) κατόχους των υφιστάμενων εγγυημένων, προνομιούχων, άνευ δικαιώματος ψήφου, άνευ δικαιώματος σωρευτικού μερίσματος τίτλων Σειράς Α συνολικής αξίας €200.000.000 που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Capital Limited (ISIN: XS0204397425) (οι Προνομιούχοι Τίτλοι) σχετικά με την υποβολή προσφορών για την απόκτηση των Προνομιούχων Τίτλων από την Τράπεζα σε μετρητά και (β) προς τους κατόχους των υφιστάμενων μειωμένης εξασφάλισης, εξαγοράσιμων, κλιμακωτής απόδοσης, κυμαινόμενου επιτοκίου τίτλων λήξης το 2016, συνολικής αξίας €400.000.000 που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Finance Plc (ISIN: XS0261785504) (οι Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης και, από κοινού με τους Προνομιούχους Τίτλους, οι Τίτλοι) σχετικά με την υποβολή προσφορών για την απόκτηση των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης από την Τράπεζα σε μετρητά (κάθε μια Πρόταση και από κοινού οι Προτάσεις).

Οι Προτάσεις ανακοινώθηκαν στις 13 Μαΐου 2013 και έγιναν σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις του από 13 Μαΐου 2013 πληροφοριακού δελτίου των Προτάσεων που συνέταξε η Τράπεζα (το Πληροφοριακό Δελτίο). Όροι με αρχικά κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση αλλά δεν έχουν οριστεί, έχουν το νόημα που τους έχει αποδοθεί στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Προθεσμία Λήξης των Προτάσεων ορίστηκε για τις 4.00 μ.μ. (ώρα Λονδίνου) στις 24 Μαΐου 2013. Κατά την Προθεσμία Λήξης, €39,534,000 στο σύνολο ποσού εκκαθάρισης των Προνομιούχων Τίτλων είχαν προσφερθεί εγκύρως δυνάμει της σχετικής Πρότασης και €26,204,000 στο σύνολο ονομαστικού ποσού των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης είχαν προσφερθεί εγκύρως δυνάμει της σχετικής Πρότασης. Η Τράπεζα αποφάσισε να αποδεχτεί πλήρως όλους του Τίτλους που προσφέρθηκαν εγκύρως σε συνέχεια τωνΠροτάσεων.

Η Τράπεζα θα καταβάλει (i) τίμημα ύψους 35 τοις εκατό επί του ονομαστικού ποσού εκκαθάρισης όλων των Προνομιούχων Τίτλων που δέχθηκε να αγοράσει δυνάμει της σχετικής Πρότασης και (ii) τίμημα ύψους 55 τοις εκατό επί τoυ ονομαστικού ποσού όλων των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης που δέχθηκε να αγοράσει δυνάμει της σχετικής Πρότασης ενώ θα καταβάλει επίσης δεδουλευμένους τόκους σε σχέση με τους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης. Η Τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε καμία περαιτέρω καταβολή σωρευτικού ή δεδουλευμένου μερίσματος, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Πρότασης, αναφορικά με οποιουσδήποτε Προνομιούχους Τίτλους που θα γίνουν αποδεκτοί για αγορά από την Τράπεζα στο πλαίσιο της σχετικής Πρότασης.

Η Ημερομηνία Διακανονισμού αναφορικά με αυτούς τους Τίτλους που έγιναν αποδεκτοί προς απόκτηση αναμένεται να είναι η 30η Μαΐου 2013. Μετά τον διακανονισμό των Προτάσεων κατά την Ημερομηνία διακανονισμού €19.300.000 Προνομιούχων Τίτλων και €235.924.000 ονομαστικού ποσού των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης παραμένουν σε κυκλοφορία.