ΕΤΕ: Στα 6, 83 ευρώ η τιμή εκκίνησης των warrants

MarketNews

ΕΤΕ: Στα 6, 83 ευρώ η τιμή εκκίνησης των warrants, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Στα 6,83 ευρώ ορίστηκε η τιμή εκκίνησης των warrants της Εθνικής Τράπεζας κυριότητος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») τα οποία εισάγονται προς διαπραγμάτευση την Πέμπτη 27 Ιουνίου.

Όπως σημειώνει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση, «ο συνολικός αριθμός των τίτλων είναι 245.779.626.

Η διαπραγμάτευση των τίτλων στην κατηγορία Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants), της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα αρχίσει την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013.

Η τιμή εκκίνησης των τίτλων είναι € 6,83 ανά τίτλο (Warrant). Η τιμή υπολογίστηκε με βάση την απόφαση 33 του Δ.Σ. του Χ.Α., ακολουθώντας τη μεθοδολογία Cox-Ross-Rubinstein (CRR) με προσαρμογές, θέτοντας ως εξής τις τιμές στις παραμέτρους:

• Η εκτιμώμενη μεταβλητότητα υπολογίστηκε σε 49%, σύμφωνα με τον υπολογισμό της τιμής του 1ου τεταρτημόριου (1st Quartile) του κυλιόμενου μέσου ετησιοποιημένης μεταβλητότητας 90 εργάσιμων ημερών, με στοιχεία αποδόσεων για το διάστημα από 1/1/2007 έως 26/6/2013, δηλαδή έως και την προηγούμενη της εισαγωγής συνεδρίαση.

• Το επιτόκιο δίχως κίνδυνο υπολογίστηκε σε 1%, σύμφωνα με το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ κατά την 26/6/2013, προσαυξημένο κατά 50 μονάδες βάσης.

Κωδικός ΟΑΣΗΣ Τίτλου: ΕΤΕΤΠ
Κωδικός ISIN Τίτλου: GRR000000036
Κωδικός CFI Τίτλου: RWSCCR

Κάθε τίτλος (Warrant) ενσωματώνει το δικαίωμα αγοράς 8,22923881005499 μετοχών της Τράπεζας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., κυριότητος του ΤΧΣ. Συνεπώς, ο τίτλος χαρακτηρίζεται ως Call Warrant και έχει πολλαπλασιαστή (Multiplier) ίσο με 8,22923881005499.

Ως ημερομηνία έκδοσης των τίτλων (Warrants) ορίζεται η Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013.

Οι τίτλοι (Warrants) δύνανται να ασκούνται κάθε έξι (6) μήνες από την έκδοσή τους, με τελευταία ημερομηνία άσκησης – και λήξης τους - την ημερομηνία που έπεται πενήντα τέσσερις (54) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους, ήτοι στις 26 Δεκεμβρίου 2017.

Ο πολλαπλασιαστής των τίτλων Warrants θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα σε περιπτώσεις εταιρικών πράξεων ή σε περίπτωση άσκησης του Δικαιώματος Διάθεσης από το ΤΧΣ. Οι τιμές άσκησης θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα σε περιπτώσεις εταιρικών πράξεων. Τα νέα δεδομένα θα ανακοινώνονται από την Τράπεζα στην ιστοσελίδα της και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.»