Εθνική: Kεφαλαιακή ενίσχυση 72,7 εκατ. μετά την επαναγορά προνομιούχων μετοχών

MarketNews

Εθνική: Kεφαλαιακή ενίσχυση 72,7 εκατ. μετά την επαναγορά προνομιούχων μετοχών , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας ανακοινώνει ότι πέτυχε την επαύξηση των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του κατά περίπου 72,7 εκατ. ευρώ και του αντίστοιχου δείκτη περίπου κατά 13 μονάδες βάσης, βάσει των proforma στοιχείων της 31 Μαρτίου 2013, μέσω της επαναγοράς ADSs και της ακύρωσης των προνομιούχων μετοχών που αντιστοιχούν σε αυτά.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε υποβάλει πρόταση για την αγορά, έναντι μετρητών, έως και 22.500.000 από τις υφιστάμενες 25.000.000 Αμερικανικές Μετοχές Αποθετηρίου (ADSs), κάθε μία από τις οποίες αντιπροσωπεύει μία προνομιούχο εξαγοράσιμη ονομαστική μετοχή της εράπεζας, άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή και τιμή έκδοσης 25 δολάρια ανά μετοχή που είχε εκδώσει τον Ιούνιο του 2008.

Σε συνέχεια της από 1ης/7/2013 ανακοίνωσης σχετικά με τα αποτελέσματα της πρότασης, η Εθνική ανακοινώνει ότι δυνάμει της από 18 Ιουλίου 2013 απόφασης του Δ.Σ., ακύρωσε τις υποκείμενες στα ADSs που επαναγοράστηκαν Προνομιούχες Μετοχές ΠΑΨ, ήτοι ακύρωσε 12.360.169 Προνομιούχες Μετοχές ΠΑΨ και προσάρμοσε το άρθρο του καταστατικού της περί του μετοχικού της κεφαλαίου.

Μετά την ακύρωση των εν λόγω μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται σε 2.072.827.747,5 ευρώ και διαιρείται:

α) σε 2.396.785.994 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία,
β) σε 12.639.831 Προνομιούχες Μετοχές ΠΑΨ ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και
γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές του Ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μία.