Τα μέτρα που ελήφθησαν από την ελληνική Πολιτεία στο πλαίσιο της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης για τον κορωνοϊό COVID-19 είναι αναμφίβολα πολυάριθμα. Τι συμβαίνει όμως με τους πλειστηριασμούς όλο αυτό το διάστημα;

Στο πλαίσιο των μέτρων που ελήφθησαν από την ελληνική Πολιτεία για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, προβλέφθηκε, ήδη από τις 13 Μαρτίου 2020, η αναστολή της λειτουργίας των Δικαστηρίων με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις, με διαδοχικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.), η ισχύς των οποίων εκτείνεται μέχρι και τουλάχιστον την 15η Μαϊου 2020, όταν και αναμένεται η έκδοση νεότερης.

Οι ως άνω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, εκτός από την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων και των σχετικών προθεσμιών και παραγραφών, προέβλεψαν ρητά και την αναστολή των, κατά της κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης (στις οποίες περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η κατάσχεση κάθε είδους ή και η έξωση από μίσθιο) και της διενέργειας πλειστηριασμών.

Συνεπώς, είναι σαφές ότι για όλο το ως άνω χρονικό διάστημα ισχύος των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που μέχρι σήμερα ανανεώνονται διαδοχικά απαγορεύεται αυτοδίκαια η διενέργεια καμίας πράξης εκτέλεσης και κανενός πλειστηριασμού, ακόμα και αν αυτός είχε οριστεί πριν από το χρονικό διάστημα αυτό.

Αυτό είναι εύλογο, όχι μόνο καθώς λόγω της κρισιμότητας της περιόδου δεν θα έπρεπε να υφίστανται άλλα γεγονότα που να φέρουν την ένταση της αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως ένας πλειστηριασμός, αλλά και κυρίως λόγω του γεγονότος ότι με το «κλείσιμο» των Δικαστηρίων ως προς την πλειοψηφία των ένδικων δικαιωμάτων, δεν θα μπορούσε ο οφειλέτης να αμυνθεί επαρκώς, με την άσκηση των δικαιωμάτων και ενεργειών που προβλέπει ο Νόμος, αν ο πλειστηριασμός και οι λοιπές πράξεις εκτέλεσης προχωρούσαν κανονικά.

Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι με τα περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα που προβλέφθηκαν με την με ημερομηνία 01.05.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 90/01-05-2020) και με το άρθρο πρώτο αυτής, παρατάθηκε για τρεις μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 31.07.2020 η δυνατότητα υποβολης αίτησης για τη ρύθμιση οφειλών και την προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ν. 4605/2019 για όσους δανειολήπτες πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Facebook Comments