Το Μονομελές Εφετείο Αθηνών, με την πρόσφατη με αρ. 119/2023 Απόφασή του, ανέστειλε τον πλειστηριασμό που επισπευδόταν από Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, για λογαριασμό αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού (“fund”), η οποία φέρεται να είχε αποκτήσει το δάνειο, καθώς κρίθηκε ότι είναι αόριστη η επιταγή προς πληρωμή, στην οποία δεν αναφέρονται ρητά οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι, ούτε και μέσω παραπομπής στη διαταγή πληρωμής, στην οποία ομοίως δεν εξειδικεύονται οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι που είχαν προκύψει από την καταγγελία της δανειακώς σύμβασης έως την έκδοσή της διαταγής πληρωμής και οι οποίοι, παρόλα αυτά, επιδικάστηκαν, με αποτέλεσμα να πάσχει αντίστοιχης αοριστίας.

Ειδικότερα, το Μονομελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω Απόφασή του, έκρινε, μεταξύ άλλων ότι «ο υπολογισμός των τόκων αυτών (κεφαλαιοποιημένων) με ανατοκισμό, είναι ιδιαίτερα σύνθετος και δυσχερής για τον αιτούντα-εκκαλούντα οφειλέτη, ο οποίος πρέπει να τελεί σε γνώση του ακριβούς ποσού της οφειλόμενης παροχής του, για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται σε βάρος του εκτέλεση και για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας, να μνημονεύεται ρητά στην επιταγή προς πληρωμή, διαφορετικά αυτή είναι αόριστη, καθώς αν παραλειφθεί η αναγραφή τους, δεν προκύπτει με σαφήνεια το ύψος του συνόλου της απαίτησης, για μέρος της οποίας επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση. Επομένως, είναι αόριστη η ανακοπτόμενη επιταγή προς πληρωμή, στην οποία δεν αναφέρονται ρητά οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι, ούτε καν μέσω παραπομπής στην ένδικη διαταγή πληρωμής, στην οποία ομοίως δεν εξειδικεύονται οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι που έχουν ανακύψει από την καταγγελία της ένδικης σύμβασης μέχρι την έκδοσή της και οι οποίοι παρόλα αυτά επιδικάστηκαν, με αποτέλεσμα, σημειωτέον, να πάσχει αντίστοιχης αοριστίας».

Έτσι, με ένα άκρως ενδιαφέρον και αναλυτικό, πέραν του προαναφερόμενου αποσπάσματος, νομικό σκεπτικό, το οποίο συμπεριελάμβανε και τη συνδρομή του στοιχείου της ανεπανόρθωτης βλάβης του οφειλέτη, το Μονομελές Εφετείο Αθηνών, με την προαναφερόμενη με αρ. 119/2023 Απόφασή του, έκρινε ότι πιθανολογείται η ευδοκίμηση της έφεσης και εντεύθεν η τελεσίδικη ευδοκίμηση της ανακοπής του οφειλέτη και ανέστειλε, στο πλαίσιο της Αίτησης Αναστολής του άρθρου 938 παρ. 2 ΚΠολΔ, τον πλειστηριασμό που επισπευδόταν σε βάρος της περιουσίας του λίγες ημέρες προτού αυτός διενεργηθεί.

Με την ως άνω Απόφαση καταδεικνύεται ότι η ουσία κρύβεται συχνά στις λεπτομέρειες, οι οποίες θα πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς στο πλαίσιο της δραστικής άμυνας του οφειλέτη κατά της σε βάρος του ίδιου και της περιουσίας του διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

Facebook Comments