Διαζύγιο: Ποιά παράπλευρα ζητήματα θα πρέπει να ρυθμιστούν;

Βαονάκης Ιωάννης

Διαζύγιο: Ποιά παράπλευρα ζητήματα θα πρέπει να ρυθμιστούν;

Τα ζευγάρια που έχουν ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου συχνά αποφασίζουν από κοινού ή διαπιστώνει κάποιος από τους συζύγους ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η έγγαμη συμβίωση για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο είτε του ενός από τους δύο συζύγους είτε και των δύο συζύγων. Μέσα από το διαζύγιο, όμως, ανεξαρτήτως αν αυτό είναι συναινετικό ή κατ’ αντιδικία, προκύπτει ένα σύνολο έννομων σχέσεων οι οποίες ανατρέπονται και θα πρέπει να ρυθμιστούν είτε συναινετικά είτε με δικαστική απόφαση.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καθοριστεί ποιος θα συνεχίσει να κατοικεί στην μέχρι πρότινος κοινή οικογενειακή στέγη και ποιος θα πρέπει να μετοικήσει από αυτήν. Το ποιος σύζυγος θα συνεχίσει να μένει στην οικογενειακή στέγη δεν είναι αναγκαία συναρτώμενο με το σε ποιον σύζυγο ανήκει στο σπίτι, καθώς είναι δυνατό για συγκεκριμένους και εξαιρετικούς λόγους στην οικογενειακή στέγη να παραμείνει ο μη κύριος σύζυγος και να μετοικήσει ο κύριος.

Επιπλέον, σε περίπτωση ύπαρξης ανήλικων τέκνων, θα πρέπει να καθοριστεί ποιος από τους γονείς θα ασκεί την επιμέλειά τους, δηλαδή κυρίως την ανατροφή, την μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και την επιλογή του τόπου κατοικίας του.

Αντίστοιχα, θα πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος και ο χρόνος επικοινωνίας του συζύγου που δεν θα ασκεί την επιμέλειά των τέκνων με αυτά. Η επικοινωνία μπορεί να οριστεί είτε σε χαλαρά σχετικά πλαίσια είτε σε αυστηρά καθοριζόμενα, με συγκεκριμένες ημέρες και ώρες καθώς και συγκεκριμένο χώρο άσκησης του δικαιώματος, ανάλογα με τις σχέσεις των συζύγων.

Επιπλέον, αναγκαίο είναι να καθοριστεί το ποσό της διατροφής που θα καταβάλλει ο σύζυγος που δεν ασκεί την επιμέλεια των τέκνων για την κάλυψη των άμεσων αναγκών διαβίωσής τους ή και υπό προϋποθέσεις το ποσό της διατροφής που θα καταβάλλει ο ένας σύζυγος στον άλλο.

Παράλληλα, συχνά, όταν υφίσταται περιουσία που αποκτήθηκε κατά την διάρκεια του γάμου, ανακύπτει η ανάγκη να αποτιμηθεί το ποσό συμβολής του ενός συζύγου στα αποκτήματα του άλλου και να λάβει το μέρος της συμβολής του.

Οι ανωτέρω έννομες σχέσεις είναι οι κυριότερες που θα πρέπει να καθοριστούν στο πλαίσιο ενός διαζυγίου, ακόμα και πριν την έκδοσή του, εφόσον όμως οι σύζυγοι είναι σε διάσταση, είτε συναινετικά, με ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συζύγων είτε με δικαστική απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου σε περίπτωση διαφωνίας τους.