Τη βούληση της νέας διοίκησης της Attica Bank να προχωρήσει στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων καθώς και στην αναβάθμιση και βελτίωση των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών, με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις του κοινού ελέγχου ΕΚΤ – ΤτΕ, υπογραμμίζει η τράπεζα σε επιστολή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα της Κεφαλαιαγοράς, τονίζει ότι σε ό,τι αφορά τα ευρήματα του ελέγχου για τις αδυναμίες εσωτερικής διακυβέρνησης προχώρησε σε όλες τις αναγκαίες διοικητικές αλλαγές που –σύμφωνα με την ΤτΕ– «αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας Αττικής». Πλέον, τονίζεται στην απάντηση, το Δ.Σ. της τράπεζας απαρτίζεται από άτομα με εκτεταμένη εμπειρία στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Σε ό,τι αφορά τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στο επιχειρηματικό μοντέλο η τράπεζα «πρόκειται να προβεί στη σύνταξη νέου επιχειρηματικού πλάνου, το οποίο θα αντικατοπτρίζει τα τρέχοντα δεδομένα, αλλά και τα αποτελέσματα ενεργειών που θα υλοποιηθούν σύντομα, όπως, ενδεικτικά, το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου».

Για το ζήτημα της αύξησης κεφαλαίου σημειώνεται ότι «σύμφωνα με το πόρισμα του ελέγχου, ποσόν ύψους 55,7 εκατ. ευρώ που αφορά στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κρίνεται ότι έχει χρηματοδοτηθεί άμεσα ή έμμεσα από την τράπεζα. Μη προσμέτρηση του εν λόγω ποσού στα ίδια κεφάλαια, θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε ενοποιημένη βάση από 18,66% (Δεκ. 2015) σε 17%. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν έχει επιβληθεί στην τράπεζα σχετική υποχρέωση.»

Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες που αφορούν τον πιστωτικό κίνδυνο, υπογραμμίζεται ότι «η τράπεζα έχει ήδη λάβει μέτρα περιορισμού της έκθεσής της σε συγκεκριμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, έχει εισαγάγει αλλαγές στη διαδικασία πιστοδοτήσεων, έχει δημιουργήσει μονάδα που επικεντρώνεται στην παρακολούθηση πιστοδοτήσεων με ειδικά χαρακτηριστικά κινδύνου, ενώ πρόκειται να αναβαθμίσει τις διαδικασίες σχηματισμού προβλέψεων και τιμολόγησης των δανείων της».

Facebook Comments